Elevhälsa

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vill du ha hjälp i elevärende vänd dig till elevhälsogruppen eller skolledningen på den skola som eleven går. 

Varje skolområde organiserar sin egen elevhälsa. I skolornas elevhälsoteam ingår olika professioner som rektor, specialpedagoger, skolkurator, skolsköterska och skolpsykolog. Ibland även andra yrkesgrupper som socialpedagog och studie- och yrkesvägledare.

Det finns kompetenser med kommunövergripande uppdrag, så som skolläkare, skollogoped samt specialpedagog. De samarbetar med och stöttar de lokala elevhälsoteamen. Skolans elevhälsa kan ta hjälp av dem och all kontakt med dem går via skolans elevhälsa. 

Särskilt stöd

Har du ett barn som är i behov av särskilt stöd i förskolan eller skolan? Du kan ansöka om särskilt stöd om ditt barn har till exempel psykisk eller fysisk funktionsnedsättning eller sen språkutveckling. 

Hälsosamtal

Elevhälsans medicinska insats ingår i Elevhälsan på skolan. En viktig del i det hälsofrämjande arbetet är hälsobesöken som vi genomför i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Vid det första besöket i förskoleklass är vårdnadshavare med.

Behov av hälso- och sjukvård i skola eller förskola - egenvård

Om ditt barn har behov av hälso- och sjukvårdsinsats när hen är i skolan eller i förskolan - så kallad egenvård - behöver du ha ett intyg från hälso- och sjukvården. Det kan till exempel handla om att testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning. Läs mer på sidan om egenvård

Kompetenser hos centrala elevhälsan

Skolläkare

Skolläkarna stödjer elever i skolmiljön huvudsakligen genom hälsofrämjande och förebyggande åtgärder, både direkt till eleven liksom genom att handleda och samverka med andra personalkategorier i Elevhälsan. Kontakt med skolläkare går via skolans elevhälsa.  

Skollogoped - tal, språk och kommunikation

Skollogopedens uppdrag i kommunen är att stötta personalen på fritidshemmen och skolans pedagoger när de behöver stöd och råd kring elever med språkliga svårigheter. Skollogopeden kan hjälpa pedagoger med anpassningar i lärverktyg och lärmiljön både på individ-och gruppnivå.

Logopeden samarbetar med andra instanser som till exempel barn- och habiliteringen och Regionens logopeder. Kontakt med logopeder går via skolans elevhälsa.  

Skolpsykolog

Varje skolområde har sin egen skolpsykolog som ingår i skolområdets elevhälsoteam. Skolpsykologerna arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande men har även utredningsuppdrag om det finns misstankar om att en elev skulle tillhöra särskolans målgrupp.

Specialpedagog

Varje skola har specialpedagoger anställda och de ingår i skolornas elevhälsoteam. Därutöver finns några centralt anställda specialpedagoger med spetskompetens inom läs- och skriv, språk och kommunikation, hörselnedsättning samt särskola. Av dem kan skolpersonal få rådgivning. 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

kommun@nykoping.se
0155-24 80 80

Grundskolor i Nyköpings kommun

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Fristående verksamhet: Anmälan/Uppsägning av plats Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Förskola & fritidshem: Allmän förskola, ansökan Utbildning Förskola & fritidshem: Jämför förskolor Utbildning Förskola & fritidshem: Lovplats i fritidshem, ansökan Utbildning Förskola & fritidshem: Lämna inkomstuppgift Utbildning Förskola & fritidshem: Plats för barn folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Förskola & fritidshem: Plats i förskola/ fritidshem, ansökan Utbildning Förskola & fritidshem: Plats/ Utökad tid för barn i behov av särskilt stöd, ansökan Utbildning Förskola & fritidshem: Säga upp ditt barns plats Utbildning Förskola & fritidshem: Utökad tid (mindre än 2 månader), ansökan Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Ansökan för dig med särskilda skäl Utbildning Gymnasieskola: Ansökan till Nyköpings Gymnasium Utbildning Gymnasieskola: Ledighetsansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Kulturskola: Anmälan till Kulturskola Utbildning: Schoolsoft - Mina sidor Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Campus Nyköping - Anmälan till tentamen Utbildning: Egenvård (behov av hälso- och sjukvård i förskola/ skola), ansökan Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Förlorat busskort Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Resebidrag och inackorderingsbidrag, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film Utbildning: Specialkost, ansökan Utbildning: Synpunkten - Campus Nyköping
Öppna sidomeny

Nyheter