Skolskjuts för grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola

Skolskjuts innebär transport till och från den skola eleven blivit erbjuden plats, en så kallad basplacering. Elever som bor i Nyköpings kommun och går i grundskolan eller anpassad skola för grundskola och gymnasium kan ansöka om skolskjuts, om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. 

Skolskjuts sker med buss i kollektivtrafik, skolbil eller en kombination av båda. Elever blir alltid i första hand hänvisade till buss i kollektivtrafik. Kommunen beslutar vilket typ av skolskjutsform eleven får.

Ansök om skolskjuts och logga in i skolskjutsportalen ombord

Skolskjuts med skolbil

App för skolskjuts - Ombord förälder

För att som vårdnadshavare kunna se och eventuellt avboka elevens resor ska du använda appen Ombord förälder. Ladda ned appen Ombord förälder. Läs instruktionen om hur du laddar ned och hanterar appen

Kontakt gällande resor med skolbil

Har du frågor om pågående resor, tillfällig avbokning och eventuellt försenat fordon ska du kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund AB:
Telefonnummer: 0155-21 75 00 mejl: skolor@taxinyox.se.

För frågor om ansökan, beslut, planerade resor och synpunkter kontaktar du Nyköpings kommun, se kontaktuppgifter nedan.

För elever i anpassad skola

För elever som går i anpassad skola och har skolskjuts, ber vi dig meddela oss om skjutsen ska gå till eller från fritidshem eller korttidsboende, före eller efter skoltid, istället för hem. Mejla till: skolskjuts@nykoping.se

Kriterier för skolskjuts

Skolskjuts beviljas om eleven uppfyller något av följande kriterier:

Avstånd

Avståndet mäts mellan den adress där eleven är bosatt och anvisad skola (basplaceringsskola). Kraven på avstånd beror på vilken årskurs som eleven går i.

 • Lågstadiet: 3 kilometer mellan hem och skola
 • Mellanstadiet: 4 kilometer mellan hem och skola
 • Högstadiet: 5 kilometer mellan hem och skola

Det är den kortaste vägen mellan hemmet och mätpunkt vid skolan som eleven kan gå eller cykla som används vid mätningen.

När det gäller Nyköpings högstadium, som består av två fastigheter Omega och Alpha, används avståndet till den fastighet som ligger längst bort i förhållande till elevens hemadress. 

Avstånd till hållplats/uppsamlingsplats

Elev som fått skolskjuts med anledning av långt avstånd kan också få skolbil till hållplats, alternativt en uppsamlingsplats för skolbil. Då gäller att avståndet inte bör vara längre till hållplats/uppsamlingsplats än:

 • 1 kilometer för elev i årskurs F-3 
 • 2 kilometer för elev i årskurs 4-6 
 • 3 kilometer för elev i årskurs 7-9

 

Trafikförhållanden

Bedömning av trafikförhållanden gör vi utifrån rådande vägförhållanden mellan hemmet och skolan. Det handlar om:

 • trafikintensitet
 • hastighet
 • vägförhållanden

Funktionsnedsättning

Elev som är i behov av skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning, behöver komplettera ansökan med ett medicinskt intyg som styrker behovet av skolskjuts med skolbil eller busskort. Intyget får vara högst ett år gammalt och elevens specifika behov ska tydligt framgå.

Elev inskriven i anpassad skola

Elev som är inskriven i kommunens anpassade skola och har längre avstånd till skolan än de gällande avståndskriterierna, behöver inte komplettera ansökan med intyg.

Elev som bor inom avståndskriterierna behöver komplettera ansökan med ett intyg, som styrker att eleven inte fysiskt kan ta sig till skolan tillsammans med vårdnadshavare.

Elev som är inskriven i kommunens anpassade skola kan åka till eller från sitt hem, korttidsboende eller fritidshem. Resan ska börja eller sluta på skolan för att räknas som skolskjuts. Resor mellan korttids eller fritids och hemmet sköter vårdnadshavare om.

Särskilda omständigheter

Skolskjuts kan beviljas i situationer där det finns särskilda omständigheter, även om det inte uppfyller kriterierna för avstånd, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning.

Om skolskjuts

Ansöka om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst. Det går även att ansöka via pappersblankett om du saknar bank-id, kontakta Kundservice för att få en blankett hemskickad.

För en säker hantering av personuppgifter och annan information i ansökan, sköts alla skolskjutsärenden i ett system som kräver inloggning med e-legitimation, till exempel BankID.

Du kan närsomhelst logga in på ”Min sida” i e-tjänsten och uppdatera dina kontaktuppgifter samt se beslut på en ansökan. Det är viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella så att vi kan meddela dig beslut och förändringar.

Vem behöver ansöka?

Information kring skolskjuts skickas ut till vårdnadshavare via Schoolsoft.

Du behöver själv kontrollera om eleven redan har ett giltigt beslut. 

Ny ansökan inför nytt läsår behöver göras för elever:

 • som ska börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7, samt årskurs 1 på gymnasiet.
 • som har bytt folkbokföringsadress och den nya adressen ger rätt till skolskjuts enligt gällande regler.
 • som ska börja, eller ska fortsätta på Introduktionsprogrammen på gymnasiet.
 • som har skolskjuts enligt vinterdispens.

Här hittar du länk till Min sida och vår Skolskjutsportal där du gör din ansökan. 

Växelvis boende

Med växelvis boende menas att en elev bor halva tiden hos vårdnadshavare som har delad vårdnad och bor på olika adresser.

Båda adresserna måste vara inom Nyköpings kommun. Skolan ska vara den av kommunen anvisade utifrån någon av vårdnadshavarnas folkbokföringsadress. 

Vald skola

När vårdnadshavare väljer en annan skola än den som kommunen anvisat (basplaceringsskolan) har eleven som regel inte rätt till skolskjuts.

Om eleven skulle haft rätt till skolskjuts till sin anvisade skola - och det samtidigt inte innebär en ökad ekonomisk eller organisatorisk svårighet för kommunen – kan eleven ha rätt till skolskjuts även till vald skola.

Möjligheten att få skolskjuts blir mer begränsad för den elev som gör ett eget val av skola, exempelvis till en friskola eller en annan kommunal skola.

Behov av tillfällig skolskjuts vid skada

Vid olycksfall och tillfällig funktionsnedsättning är elev inte berättigad skolskjuts.

Elev som skadat sig under schemalagd skoltid eller under direkt färd till och från skolan lyder däremot under kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring och kan därigenom få hjälp.

Eventuell bokning av taxiresa på försäkringsbolagens uppmaning ska göras av vårdnadshavare direkt till taxi. Resan ska inte betraktas som skolskjuts.

Elev som skadar sig under annan tid än ovanstående kan få hjälp genom egen privat försäkring.

Så länge gäller beslutet

Beslut om skolskjuts gäller som längst ett stadie, det vill säga låg-, mellan- och högstadiet eller gymnasienivå.

Undantag från stadiebeslut gör vi om intyg för funktionsnedsättning har en annan giltighetstid.

Kontrollera giltighetstiden på beslutet du har fått. Har ditt beslut om skolskjuts gått ut, behöver du göra en ny ansökan och skicka in ett nytt läkarintyg. 

Skolskjuts med buss i kollektivtrafik - busskort

Grundskoleelever som erbjuds busskort får ett busskort laddat med en skolkortsprodukt.

Busskortet är laddat med tre resor per dag alternativt 300 resor per läsår för de elever som omfattas av växelvis boende. Det för att eleven ska kunna ta sig till och från skolan och via en annan aktivitet eller stanna hos en kompis. Antalet resor är ett politiskt beslut.

 • Busskortet fungerar måndag-fredag under ordinarie läsårstider mellan kl. 04:00-23:59.
 • Med resa menas en påstigning och bussbyte inom en timme.
 • Busskortet är personligt och eleven behåller det under hela den tid denne är berättigad till skolskjuts.
 • Busskortet laddas med ny läsårsbiljett vid läsårsstart efter att ansökan om skolskjuts beviljats.
 • Du kan enkelt ladda på busskortet med andra biljettprodukter för att resa andra tider.

Mer information om biljettprodukter finns på Sörmlandstrafikens webbplats.

 

Skolskjuts med skolbil

Skolskjuts med skolbil omfattar två resor per dag, från hemmet till skolan och från skolan till hemmet.

Turerna planeras enligt skolans skolskjutstid, det vill säga start- och sluttider för merparten av elever som tillhör samma åldersgrupp.

 • Skolskjuts omfattar inte resor till och från fritids.
  Elev som beviljats skolskjuts genom skolbil åker till/från uppsamlingsplats/hållplats, till/från plats nära skolan.
 • Kommunen beslutar om funktionell uppsamlingsplats för respektive tur. Turerna samplaneras i största möjliga mån.
 • Rutterna börjar i regel längst ut i kommunen med färdriktning mot de centrala delarna på morgonen och omvänt efter skoldagens slut.
 • Endast elever som beviljats skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.
 • Skolbilen avgår på utsatt tid, precis som buss i linjetrafik
 • Om du behöver avboka resor gör du det via appen Ombord förälder. Längre avbokningar eller ändringar i skjutschemat behöver du meddela det till skolskjuts@nykoping.se

   

När du har skolskjuts med kollektivtrafik - busskort

Giltigt färdbevis

För att resa med buss behöver eleven ha ett giltigt färdbevis i form av en biljett eller ett giltigt busskort. Om eleven inte kan visa ett giltigt färdbevis vid kontroll kan eleven få betala tilläggsavgift.

Har du ett beslut om skolskjuts/busskort använder du det kort du tidigare haft. Är det första gången du får ett beslut om busskort delas kortet ut av skolan.

Mer information om tilläggsavgifter finns på Sörmlandstrafikens webbplats

 

Borttappat, stulet eller trasigt kort

Har busskortet slutat fungera eller försvunnit, kan du som är elev få ut ett nytt kort på skolan. Kostnaden är 100 kronor.

Har busskortet slutat att fungera är det viktigt att först kontrollera att du har ett giltigt beslut genom att logga in på Min sida i kommunens e-tjänst. Om beslutet är giltigt ska du anmäla kortet som trasigt genom att använda e-tjänsten nedan. 

Har busskortet försvunnit eller är trasigt ska det anmälas här.

Eleven/vårdnadshavaren kan behöva stå för kostnaden av resor tills ett nytt kort kan lämnas ut.

Om du inte har ett giltigt beslut så behöver du göra en ny ansökan. 

Ansökan om skolskjuts

Ordningsregler vid hållplatsen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning. 

Vid hållplatsen

 • Kom i god tid
 • Bär reflex vid mörker
 • Stå stilla på säkert avstånd från vägen till dess att bussen har stannat
  och öppnat dörrarna

På- och avstigning

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller vid på- och avstigning.

På- och avstigning

 • På- och avstigning sker genom framdörren
 • Trängsel eller knuffar tillåts inte 
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna in och ut ur bussen
 • Plinga i god tid innan hållplatsen
 • Sitt kvar på din plats och behåll bältet på till dess att bussen har
  stannat
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen
  åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen

I bussen

För att alla elever och övriga resenärer ska ha en trafiksäker och god miljö under resan är det viktigt att följa de regler som gäller ombord på bussen och
vid på- och avstigning.

 • Spring eller klättra inte i bussen
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna
  koncentrera sig på körningen
 • Det får endast vara en person sittande på varje säte
 • Ha väskan i knät så alla platser kan användas för resenärer
 • Använd bälte när detta finns

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling

Förbud mot kränkning och diskriminerande behandling gäller, precis som i skolan, hela vägen till och från skolan.

Vid misskötsel

Om en elev missköter sig i anslutning till resan kontaktas aktuell skola som i sin tur kontaktar elevens vårdnadshavare. Vid upprepad misskötsel i samband med resan kan busskortet komma att dras in.

När du har skolskjuts med skolbil

Vem får åka med skolbil?

Resor med skolbil samordnas med andra elever. Endast elever som beviljats
skolskjuts, och är inplanerade i turen, får åka med i turen.

Förändrade behov av skolbil

Du anmäler ändringar av skolbil till skolskjutshandläggare. Det gäller till exempel byte av morgon- eller eftermiddagsturer eller byte av veckor vid växelvis boende. Kontaktuppgifter: E-post: skolskjuts@nykoping.se, Kundservice tel: 0155-24 80 80, vardagar kl. 9-16. 

Handläggningstiden är minst 10 arbetsdagar. Vid skolstart är handläggningstiden utökad till fyra veckor med anledning av hög belastning.
Avbokning och tider

Så avbokar du resa

Använd appen Ombord föfrälder för att boka av en resa. Se intruktioner för appen. Eller kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund AB om du behöver avboka en resa: Telefonnummer: 0155-21 75 00, mejl: skolor@taxinyox.se.  

Åker ditt barn inte med skolbilen på morgonen utan att du har meddelat Taxi Nyköping-Oxelösund så avbokas hemresan automatiskt. Behöver ditt barn skolbil på eftermiddagen så måste du ringa till Taxi Nyköping-Oxelösund AB och boka resan på nytt. Det måste du göra senast två timmar innan planerad hämtningstid.

Om eleven missar resan på morgonen kommer det ingen ny skolbil och vårdnadshavaren ansvarar då för att eleven kommer till skolan.
Om en elev behöver åka hem tidigare för att hen till exempel blir sjuk så behöver vårdnadshavaren ordna hämtning på skolan.

Tider

Skolbilen avgår på utsatt tid, precis som med buss i linjetrafik. Se till att vara på plats vid uppsamlingsplatsen i god tid. Skolskjutsen kan av olika anledningar vara försenad, särskilt vintertid. Vänta kvar vid uppsamlingsplatsen och kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund skolbilen är försenad mer än 5 minuter.

Skolskjuts med skolbil körs enligt de kommunala skolornas läsårstider, det innebär till exempel att om de kommunala skolorna har studiedag så går ingen skolbil. Elever som inte går i kommunal skola som har behov av transport de dagarna skolbil inte körs ska vända sig till sin skola för hjälp med transport.

Ej avbokade resor och återkommande avbokningar

Om barnets resor vid upprepade tillfällen inte avbokas i tid, så kallade ”bomresor”, eller om ni återkommande avbokar resor så kommer vi att pausa de berörda turerna. Vi kommer då att informera vårdnadshavare via e-post.

Det är möjligt att boka på resor igen om behovet skulle uppstå, det gör du genom att skicka e-post till skolskjuts@nykoping.se

Res- och väntetider

Nyköpings kommuns planeringsmålsättning

 • Planeringsmålsättningen är att elever inte har längre restid än 60 minuter enkel väg. Restid avser den tid som resan i fordonet tar, från det att eleven blir upphämtad vid sin hållplats/uppsamlingsplats till dess att eleven blir avsläppt på skolan och tvärtom. 
 • Planeringsmålsättningen är att elever inte har längre väntetid på skolan än sammanlagt 60 minuter per dag. Väntetiden kan uppstå på morgonen mellan ankomst till skolan och skolskjutstiden samt från skolskjutstiden på eftermiddagen till att eleven blir upphämtad av skolskjutsen.

Planeringsmålsättningarna gäller inte för elever som har lång restid enkel väg utan omväg till skolan, elever som går på vald skola och för skolskjuts från bostadsadresser utanför skolans upptagningsområde. 

 

Uppsamlingsplats

Elever som reser med skolbil får en uppsamlingsplats för på- och avstigning. Den anvisade uppsamlingsplatsen kan ändras över tid beroende på elevens ålder, resans längd/sträckning eller på andra samåkande elevers adresser. 

Trivselregler

För allas trivsel är det inte tillåtet att äta eller dricka i fordonen eller spela musik utan hörlurar.

Föraren kan komma att bestämma på vilka platser eleverna ska sitta för att
öka trivseln och trygghet under färden.

Vid skadegörelse kontaktas vårdnadshavare och eventuell ersättning kan krävas. Skadegörelse kan komma att bli polisanmäld.

Bälte och bilkudde

Det finns alltid sittplats med bälten till samtliga elever samt bilkudde till de elever som har behov av det. Anmälan och avanmälan av bilkudde gör du till 
kommunens kundservice, kundservice@nykoping.se eller ring 0155-24 80 80. 

Föraren ska säkerställa att barn under 15 år använder säkerhetsbälte under färden.

Kontakta oss

Samhällsbetalda resor

Alla ärenden för skolskjuts, resebidrag och inackordering handläggs av enheten Samhällsbetalda resor på Samhällsbyggnad. Så här når du oss:

E-post: skolskjuts@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

 

 

 

Taxi Nyköping-Oxelösund AB

För frågor om pågående resor, förseningar och för att göra tillfällig avbokning av skolbil kontakta Taxi Nyköping-Oxelösund AB:

Telefonnummer: 0155-21 75 00 mejl: skolor@taxinyox.se

Eller använd appen: Ombord förälder, se intruktioner för appen 

Sörmlandstrafiken

För frågor och turer med busstrafik kontakta Sörmlandstrafiken:

Telefon: 0771-22 40 00  
E-post: kundservice@sormlandstrafiken.se

Du hittar alla tidtabeller på sormlandstrafiken.se eller i appen Sörmlandstrafiken.

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny