Regler och avgifter för fritidshem

Här får du information om vilka regler och villkor som gäller för de kommunala fritidshemmen.

Barnets rätt att vara på fritidshem

Barn till arbetssökande och föräldralediga har möjlighet till plats på fritidshem till och med årskurs 3. Sexåringar som ska börja förskoleklass till hösten och behöver plats på fritidshem ska ansökan om detta så snart det är klart med skolplaceringen. 

Ditt barn erbjuds plats på fritidshem i den omfattning du behöver med hänsyn till ditt arbete, dina studier eller barnets eget behov. Kommunen erbjuder plats på fritidshem till barn från och med sex års ålder.

Arbete och studier

Du får ha ditt barn på ett fritidshem när du arbetar eller studerar. Om du studerar heltid så räknas det på samma sätt som om du jobbar heltid. Du får även räkna med restid för båda dessa. 

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har du rätt att ha ditt barn på fritidshem 10 timmar i veckan till och med årskurs 3. Det gäller under skolans terminer (läsårstid).

Vid föräldraledighet kan vårdnadshavare ha barnet på fritidshem eller pedagogisk omsorg enligt tidigare vistelsetid en månad efter det nya syskonets födelsedatum, alternativt adoptivbarn tas emot i hemmet. Efter detta har barnet rätt till 10 timmar/vecka på fritidshem eftersom vårdnadshavaren då har blivit föräldraledig.

För att du ska få rätt till mer timmar på fritids så behöver du lämna ett intyg från din skola och/eller din arbetsgivare till barnplacering@nykoping.se.

Under lov erbjuds inga timmar. Har barnet särskilda behov av fler timmar på fritidshem ska en särskild ansökan göras på denna blankett.

Sjuk och graviditetspenning fungerar precis som när du jobbar heltid. Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen får ditt barn vara på fritidhem den tid du behöver.

Lovplats

Lovplats i fritidshem erbjuds under kommunala skollov för barn vars föräldrar är förvärvsarbetande eller studerande från och med höstterminen det år barnet börjar i förskoleklass till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Lovplats debiteras enligt maxtaxan.

Ansökan om lovplats via blankett

Avgifter

Avgift tas ut i procent av hushållets gemensamma bruttoinomst, alltså din lön innan skatt har dragits av. Har du inte angett en inkomst så debiteras du för maxtaxa enligt kommunens avgiftsregler. Du kan när som helst ändra din inkomst i e-tjänsten.

Avgiftshöjningen gäller från 1 januari 2024.

Avgift i fritidshem 6 – 12 år
Barn 1: 2% av inkomsten - dock högst 1125 kr/mån
Barn 2: 1% av inkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn 3: 1% av inkomsten - dock högst 563 kr/mån
Barn 4: ingen avgift

Barn 1= yngsta barnet i hushållet.

Information maxtaxa

Inkomsttaket ligger på 56 250 kr och innebär att du inte behöver betala en procentuell andel av inkomster som är högre än detta. Tjänar hushållet 60 000 kr så är det ändå 56 250 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Du som förälder/vårdnadshavare betalar en avgift året runt i enlighet med kommunens regler för avgifter. Det innebär att du betalar enligt gällande avgiftsregler.

Denna avgift tas ut från och med den 1 augusti det år barnet börjar i förskoleklass.

Läs om hur du går tillväga om du får förändrad inkomst.

  • Avgift under 100 kr debiteras inte.
  • Avgift tas ut från och med 1:a inskolningsdagen.
  • Avgift tas ut 12 månader per år.
  • Avgiften minskar inte om du har semester eller frånvaro av andra skäl.

Läs mer om avgifter.

Gemensam vårdnad

Avgift tas ut från båda hushållen där vårdnadshavarna har gemensam vårdnad, barnet växelbor och båda har behov av barnomsorg. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll.

Avgiften fördelas procentuellt i förhållande till respektive hushålls avgiftsgrundande inkomst. De sammanlagda avgifterna för båda hushållen får inte överstiga avgiften för en plats enligt maxtaxan som är 56 250 kr. Tjänar båda hushållen sammanlagt 60 000 kr så är det ändå 56 250 kr som uträkningen av avgift baseras på.

Skäl för uppsägning

Kommunen kan säga upp din fritidshemsplats med en månads uppsägningstid om du inte utnyttjar platsen som ni kommit överens om eller om platsen inte har utnyttjats de senaste tre månaderna. 

Mer information om regler

Läs mer i riktlinjerna för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kontakta oss

Handläggare Förskola och Fritidshem

E-post: 
barnplacering@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny