Delaktighet och inflytande

Eleverna får kunskaper om demokrati genom arbetssätt där de har inflytande och delaktighet. Demokratiska processer pågår kontinuerligt och eleverna påverkar arbetet i skolan. De har möjlighet till delaktighet och inflytande, både informellt och formellt inflytande.

  • De utvecklar aktivt demokratiska förmågor genom att kunna påverka i det vardagliga arbetet. Det sker i dialog och samspel mellan lärare och elever. Konkreta exempel är att ge förslag på arbetssätt, innehåll i undervisningen eller former för bedömning. Lärare är lyhörda och fångar upp elevernas idéer.
  • I klassråden, elevrådet och kompisstödjargruppen har eleverna möjlighet att träna formella demokratiska arbetsformer.
  • Förutom dialog med skolan har vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och inflytande genom utvecklingssamtal, föräldramöten och skolråd.
Öppna sidomeny