In- och utflytt, placering i skola

Är du nyinflyttad eller ska du flytta till Nyköpings kommun behöver du ansöka om placering i grundskolan för ditt barn. Om du har barn som går i kommunal skola i Nyköpings kommun ska du meddela barnets nuvarande skola om ni planerar att flytta från kommunen och om barnet ska folkbokföras i en annan kommun.

In- och utflytt

Ansök till skola vid flytt till Nyköping

Om eleven ännu inte är folkbokförd i Nyköpings kommun behöver du komplettera ansökan med ett underlag som styrker en kommande folkbokföringsändring.

Underlaget kan vara kopia på flyttanmälan från Skatteverket eller boendekontrakt (glöm inte att maska säljarens uppgifter vid boendekontrakt). 

Vid gemensam vårdnad behöver båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.  

 

Urvalskriterier

Nyköpings kommun ansvarar för att alla barn som är folkbokförda i kommunen och har skolplikt, får den utbildning de har rätt till. Alla barn har rätt till en placering inom rimligt avstånd till sitt hem.

För att kunna erbjuda alla elever en plats på en skola nära hemmet använder Nyköpings kommun så kallad basplacering. Det innebär att varje kommunal grundskola har ett upptagningsområde och att elever som bor inom det området basplaceras på den skolan. 

 Nyköpings kommun har följande turordningsregler:

 1. Vårdnadshavares önskemål
 2. Närhetsprincipen i form av basplacering
 3. Syskonförtur
 4. Relativ närhet

Barn från annan kommun som placeras i familjehem, jourhem, HVB-hem

När en socialtjänst placerar en elev i Nyköpings kommun behöver ansökan om plats i skola vid inflyttning till Nyköping också kompletteras med ett intyg. 

Intyget ska innehålla: 

 • Socialtjänstens placeringsdatum (till kommunen)
 • typ av placering (SoL, LVU etc) 
 • adress till familjehem/HVB-hem/jourhem
 • kontaktpersoner till socialtjänsten och till boendet
 • om eleven ska folkbokföras i Nyköping eller vara kvarskriven i sin hemkommun eventuellt annan viktig information som skolan/kommunen behöver ha kännedom om

Skicka det till:
Nyköpings kommun
Division utbildning
611 83 Nyköping

För frågor mejla kommun@nykoping.se eller ring kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80. 

Anpassad grundskola

När du vid inflytt ansöker om placering på skola ska du också ange om du är i behov av anpassad grundskola. 

Läs mer om anpassad grundskola i Nyköpings kommun.  

Nyanländ elev 

Nyanlända elever ansöker om förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola i samma tjänst som elever som ska flytta till Nyköping

Innan eleven börjar i ordinarie klass tar vi emot eleven på mottagningsenheten Nykomsten, för kartläggning och introduktion.

Läs mer om skola för nyanlända

Gå i skola här men inte flytta hit

Elever från andra kommuner, som inte ska flytta till Nyköpings kommun, kan få rätt att gå i Nyköpings kommunala skolor om det finns särskilda skäl eller i mån av plats.

När du ansöker ska du bifoga en redovisning för skälen att eleven ska gå i skola i Nyköping. 

Överklaga beslut om skolplacering

Är du missnöjd med beslutet om skolplacering kan du överklaga det till Skolväsendets överklagandenämnd.

Beslutet kan överklagas av elevens vårdnadshavare eller av elev som fyllt 16 år. 

Du ska göra ditt överklagande skriftligt och ange följande: 

 • vilket beslut du överklagar
 • vilken ändring i beslutet du vill ha och varför
 • namn och personnummer för det barn som beslutet avser
 • namn och kontaktuppgifter för dig/er som vårdnadshavare

Observera att båda vårdnadshavarna måste stå bakom ansökan vid delad vårdnad. 

Skicka överklagandet till:
Nyköpings kommun
division Utbildning
611 83 Nyköping 

Ditt överklagande måste ha kommit in till kommunen inom tre veckor, från den dag du fick del av beslutet. Behöver du fler upplysningar om hur du överklagar, kontakta division Utbildning, telefonnummer 0155-24 80 80.

Utflytt - anmäl

Flytta från kommunen och avsluta skolplacering

Ska ni flytta från Nyköpings kommun behöver du som vårdnadshavare meddela skolan att barnet ska avsluta sin skolplacering. Ta kontakt med skolans administratör eller kundservice på 0155-24 80 80 för att få en utflyttningsblankett. Du behöver också säga upp fritidshemsplats om barnet har det. 

Flytta från kommunen, ansöka om att behålla skolplacering

Om ni ska flytta från Nyköpings kommun, men önskar behålla nuvarande skolplacering behöver ni ansöka om det. En elev har rätt att gå kvar läsåret ut och också rätt att gå kvar om det endast är årskurs 9 som återstår. Ta kontakt med skolans administratör eller kundservice på 0155-24 80 80 för att få en ansökningsblankett.

Kontakta oss

Division Utbildning

0155-24 80 80
kommun@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter