Närvaro och frånvaro i skolan

I Sverige har vi skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Här får du information om vad skolplikt är och om närvaro och frånvaro i skolan. Vid oroande hög frånvaro i skolan, finns hjälp att få.  

Skolplikt innebär både att ditt barn har rätt till utbildning och att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn kommer till skolan.

Vid sex år börjar barnet i den obligatoriska förskoleklassen. Skolplikten upphör för de flesta elever efter att eleven har avslutat årskurs 9.

Skolan ansvarar för att ta elevens närvaro varje dag. Skulle barnet vara frånvarande utan giltigt anledning meddelas vårdnadshavaren direkt. 

Frånvaro

Skolplikten påverkar möjligheten att vara ledig från skolan och vid för hög frånvaro i skolan har skolan ansvar att undersöka varför frånvaron är så hög.

Om ditt barn har hög frånvaro så finns det hjälp att få. 

Det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att barnet går till skolan och att omgående meddela skolan om barnet av någon anledning inte kan närvara.

Rektorn har ansvar för att barnet får undervisning och omsorg av hög kvalité enligt de lagar och föreskrifter som råder. Om eleven är frånvarande utan giltiga skäl har rektorn ansvar för att meddela vårdnadshavare samma dag.

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för att bevaka att alla skolpliktiga elever uppfyller skolplikten.

Hög frånvaro

Vad innebär "betydande frånvaro"?

Nyköpings kommun har ett ansvar att följa upp att samtliga elever som är folkbokförda i Nyköpings kommun följer skolplikten. 

Om en elev har betydande frånvaro eller slutar på en skola är det skolan som ansvarar för att utreda orsakerna till frånvaron.

Betydande frånvaro innebär:
• Elev som är frånvarande över 20 procent, oavsett om frånvaron är giltig eller ogiltig.
• Elev som har varit frånvarande minst 4 veckor utan uppenbar orsak
• Elev som har frånvaro som av något annat skäl kan anses problematisk, till exempel stor frånvaro i vissa ämnen.

Hjälp vid hög frånvaro

Det finns olika anledningar till att ett barn inte är i skolan. Det kan handla om att barnet eller familjen inte mår bra, att barnet upplever skolan eller miljön i skolan som jobbig, med mera.

Ibland har skolfrånvaron med själva skolan att göra, men ibland handlar det om något annat.

Vill du som vårdnadshavare eller elev ha hjälp vid oroande hög frånvaro i grundskolan, kontakta den skola som eleven går på:

  • kontakta biträdande rektor eller rektor
  • ta kontakt med någon i skolans elevhälsoteam
  • kontakta mentorn

Det är skolan som ansvarar för att hitta orsaker till frånvaron och arbeta för att eleven ska öka sin närvaro. Detta sker ofta i nära sammarbete och i  kontakt vårdnadshavare och elev. Även skolans elevhälsoteam, socialtjänsten eller Närvaroteamet kan delta i arbetet.

Närvaroteamet

Inom Nyköpings kommun finns en särskild verksamhet som ska öka närvaron i skolan. De kallas för Närvaroteamet. Närvaroteamet samverkar med verksamheter inom kommunen samt Regionen. 

Medarbetarna arbetar framför allt tillsammans med skola och socialtjänst med handledning och utbildning, men även du som är vårdnadshavare kan kontakta närvaroteamet för rådgivning. Mejla och beskriv ditt ärende kortfattat. Epost: narvaroteamet@nykoping.se

Ansöka om ändringar i skolplikten

Skjuta upp skolstart

Om det finns särskilda skäl kan vårdnadshavare ansöka om att skjuta upp skolstarten ett år.

Om ansökan blir beviljad börjar barnet förskoleklassen på höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. 

 

Börja förskoleklass ett år tidigare

Ditt barn kan få börja förskoleklass ett år tidigare, om du som vårdnadshavare vill det. Det är dock ingen rättighet att få börja förskoleklass tidigare.

För förskoleklass i kommunal grundskola, beslutar Nyköpings kommun. För tidigarelagd skolstart i förskoleklass för övriga skolor, behöver vårdnadshavarna kontakta berörd skola. 

Ledighet och bedömning av längre ledighet

Skolplikt innebär att elever ska delta i skolans verksamhet. Däför har eleven inte automatiskt rätt till ledighet utöver loven. Frånvaro försvårar elevens möjligheter att nå de nationella målen för utbildningen.

En elev kan beviljas kortare ledighet för så kallad enskild angelägenhet.  Enskild angelägenhet kan till exempel vara läkarbesök eller viktiga familjeangelägenheter.

Finns det synnerliga skäl kan eleven beviljas längre ledighet. Det är rektorn som beslutar om ledigheten.

Bedömning av längre ledighet

Ett beslut som beviljar längre ledighet ska vara grundad på en samlad bedömning av elevens situation.

Rektor beaktar följande vid beviljande av längre ledighet:

  • Tidpunkt för nationella prov
  • Frånvarons längd
  • Hur eleven ligger till i skolan
  • Möjlighet att ta igen det eleven förlorar i undervisningen
  • Hur angelägen ledigheten är för eleven

Längre vistelse utomlands - anmäl

Utifrån efterfrågade underlag fattar Barn- och ungdomsnämnden beslut.

När en vårdnadshavare anmäler att skolplikten ska upphöra, försvinner hemkommunens ansvar att barnet ska fullgöra sin skolplikt.  

Du ska anmälan om: 

  • familjen ska vistas en längre period utomlands. I Nyköping tillämpas bedömningen att varaktig vistelse utomlands är tre månader eller längre.
  • familjen flyttar utomlands permanent och därmed inte längre är folkbokförd i landet.

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet, men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands (7 kap.2–3 §§ skollagen).

Flytt tillbaka till Sverige

Om familjen flyttar tillbaka har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Nyköpings kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering.

Skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola.

Till exempel om ett barn vistas i särskilda ungdomshem så kan barnet fullgöra skolpliken genom att delta i utbildning vid ungdomshemmet, om det inte är lämpligt att de går i en vanlig skola. Eller om en elev vårdas på sjukhus eller en institution knuten till ett sjukhus, då kan eleven få undervisning på sjukhuset eller institutionen. Läs mer om skolplikt på annat sätt på Skolverkets webbplats. 

Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om skolplikt på annat sätt, för ett år i taget. 

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter