Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse

Skolplikten upphör för barn i de fall familjen flyttar utomlands permanent och inte längre är folkbokförd i landet. 

Skolplikten upphör även i de fall då barnet fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. I Nyköpings kommun görs en helhetsbedömning utifrån längden på vistelsen och om den är sammanhängande eller inte. Enligt riktlinje görs bedömningen att varaktig vistelse vid en utlandsvistelse är en sammanhängande period om tre månader. Om barnet bedöms varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten. Hemkommunens ansvar för att skolplikten fullgörs upphör därmed och barnet mister sin skolplacering. Om familjen flyttar tillbaka har barnet samma rätt till utbildning som alla andra elever och Nyköpings kommun försöker så långt det är möjligt att tillgodose önskemål om skolplacering.  

De uppgifter som du fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig administration inom division Barn, utbildning och kultur för att fullgöra barn- och ungdomsnämndens ansvar att säkerställa alla skolpliktiga barns rätt till utbildning (skollagen 7 kap. 21 §). 

Barn- och ungdomsnämndens beslut kommer vid beviljande att skickas för kännedom till Skatteverket och Försäkringskassan.

De personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som blanketten avser. Merinformation om hur Nyköpings Kommun hanterar personuppgifter finns på https://nykoping.se/kommun--politik/personuppgifter-och-dataskyddsombud

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för behandlingen av personuppgifter.

Ansökan insändes till adressen längst upp på sidan alternativt på e-mail till regbun@nykoping.se.