Förskoleklass

Från 6 års ålder är det obligatoriskt att börja i förskoleklass. Det är en egen skolform med ett stort inslag av skapande arbete och lek. Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskola och skola. 

Det år som ditt barn fyller 6 år får barnet en basplacering på en skola. Läs mer om placering, att ansöka om tidigare start, senare start och om placering på annan skola. 

Så funkar förskoleklass

Förskoleklass:

  • är en ettårig obligatorisk skolform
  • har ett stort inslag av skapande arbete och lärande lek
  • fungerar som en övergång mellan förskola och skola
  • verksamheten pågår under 4 timmar per dag inklusive lunch. Efter det finns det tid på fritidshemmet för de elever som ska vara kvar på eftermiddagen
  • Hitta språket och Hitta matematiken är obligatoriskt kartläggningsmaterial pedagogerna har som stöd för att kunna säkerställa elevernas utveckling inom matematiskt tänkande och språklig medvetenhet.  

När förskoleklassen slutar för dagen kan ditt barn ha en plats på fritidshemmet. 

Delaktighet och anpassad undervisning

Förskoleklassens verksamhet har en balans mellan lek och lärande där eleverna är delaktiga och undervisningen är anpassad efter elevernas olika behov.

Undervisningen i förskoleklass utgår från styrdokumenten i Skolverkets läroplan för förskoleklass och förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Utifrån läroplanen bryter vi ner målen och planerar den vardagliga verksamheten.

Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem bidrar till en helhetssyn på elevens lärande och utveckling. En viktig del i det arbetet är skolans trygghetsarbete och elevhälsans insatser. 

Skolverkets film om förskoleklass

Bryngeltorpsskolans förskoleklass

Antalet barn i förskoleklassen på Bryngelstorpsskolan varierar något från år till år.

Förskoleklassen har sin hemvist i Polstjärnans lokaler som ligger i ena änden av klassrumsbyggnaden. På eftermiddagar pågår fritidsverksamhet i samma lokaler.

Förskoleklassbarnens dag är mellan klockan 8.10 - 12.10.

Vi har ett faddersystem på skolan där faddrarnas uppgift är att vara förebilder och att hjälpa den nya kamraten att finna sig tillrätta.

Läs mer om fritids för barnen på skolan 

Läs mer om elevhälsan på skolan 

Kika in i våra lokaler

Syntolkning: Filmen visar skolbyggnaden, lokaler inomhus som kapprum, stort rum med soffa och mindre grupperingar med bord och stolar, rum ytor och hörnor för lek och skapande, rum med en rund matta med stolar i ring och omgivningen av skog.  

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Sjukanmälan
Görs i Schoolsoft
(före kl. 07.45 varje dag)

 

Rektor
Kristin Viman

Biträdande rektor
Camilla Börjesson

Tf biträdande rektor
Reino Dahl

Biträdande rektor
Kristina Jonsson

Administratör
Lotta Ackelman

bryngelstorpskolan@nykoping.se

Besöksadress och postadress

Bryngelstorpskolan
Trillingsbergsvägen 24
611 63 Nyköping

Fritids

Polstjärnan (åk F)
073-426 85 71

Saturnus (åk 1-2)
073-325 31 27 

Karlavagnen (utefritids)
073-149 37 68

Universum (åk 3-6)
073-662 20 17

fritids.bryngan@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Betygskopia & Examensbevis – Förfrågan Utbildning Anpassad skola: Medgivande till mottagande i anpassad grundskola Utbildning Anpassad skola: Medgivande till målgruppsprövning för anpassad skola Utbildning Fristående verksamhet: Anmälan/Uppsägning av plats Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Utbildning Fristående verksamhet: Överklaga beslut gällande tilläggsbelopp Utbildning Grundskola & gymnasium: Tilläggsbelopp/Tilläggsresurs - Anmäla att elev byter verksamhet Utbildning Grundskola: Anmälan om grundskola för inflyttande elev Utbildning Grundskola: Byte av kommunal grundskola, ansökan Utbildning Grundskola: Fullgörande av skolplikt Utbildning Grundskola: Ledighetsansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning Grundskola: Modersmålsundervisning, uppsägning Utbildning Grundskola: Placering i kommunal grundskola för elever folkbokförda i annan kommun, ansökan Utbildning Grundskola: Plats på Nyköpings högstadium, ansökan Utbildning Grundskola: Skolplacering nyanlända Nyköpings Högstadium Utbildning Grundskola: Tidigarelagd skolstart, ansökan Utbildning Grundskola: Upphörande av skolplikt p.g.a varaktig utlandsvistelse Utbildning Grundskola: Uppskjuten skolstart, ansökan Utbildning Gymnasieskola: Modersmålsundervisning, ansökan Utbildning: Anmälan om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Utbildning: Elevresor (skolskjuts), ansökan Utbildning: Konto i Schoolsoft, ansökan Utbildning: Samtycke till publicering av namn, bild, ljud och film
Uppdaterad: 2023-04-13
Sidansvarig: Jonnie Jansson