Kommunala F-9 skolans organisation

Här kan du läsa mer om satsningen för att öka likvärdigheten mellan de kommunala F-9 skolorna. Satsningen är ett uppdrag från Barn- och ungdomsnämnden och startade hösten 2017. 

Syftet med omorganisationen av grundskolan F-9

Uppdraget från Barn- och ungdomsnämnden handlar om att öka likvärdigheten och integrationen på och mellan skolorna och därigenom stärka kvaliteten i den kommunala grundskolan. 

Alla elever - oavsett skola - ska ges samma möjligheter till utbildning och utveckling. Dett kan vi uppnå genom att sätta gemensamma mål genom hela F-9 organisationen och gemensamt driva processer inom till exempel IKT, fritidshem och förskoleklass.

Rektorsområden

  • Rektorsteamet i skolområdet planerar, utvecklar och tar tillsammans fram underlag för beslutsfattande. I teamet finns olika ansvarsområden, till exempel personal- och sakfrågor. 
  • De olika rektorsteamen medför också att rektor och biträdande rektor kan få ett mer renodlat uppdrag med fokus på det pedagogiska ledarskapet, vilket gynnar både elever som personal.
  • Elevhälsoteam finns på plats inom rektorsområdena verksamhet med skolbibliotek är under arbete.
  • Rektorsområdena består av flera skolor som bland annat medfört byte av namn på vissa skolor. Här hittar du information om vad de olika rektorsområdena samt skolorna heter. 
  • Nyköpings högstadium ingår sen 2020 i samma organisation som grundskolans F-6.

Förenklad administration och uppföljning

De nya rektorsområdena kommer även att förenkla det administrativa arbetet. Genom färre skolenheter så är det bland annat enklare ta del av exempelvis statistik för nationella prov och attitydundersökningar. Tidigare föll små enheter mellan stolarna på grund av för få svar. Nu är det enklare att följa upp, ta fram åtgärder och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet.

Organisation F-9 rektorsomr+skolor_220908.JPG

Här finns organisationschemat som pdf. 

Öppna sidomeny