Samråd om ändring av kommunens översiktsplan

29 april 2024
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Nyköpings kommuns översiktsplan behöver ett tillägg som handlar om förnybar och fossilfri energi. Därför går planen nu ut på samråd. 

Kommunens översiktsplan (ÖP) beslutades 2021 och visar grunddragen för kommunens mark- och vattenanvändning fram till år 2040. Översiktsplanen visar också kommunens övergripande strategier och ställningstaganden för att nå en långsiktigt hållbar mark- och vattenanvändning i hela kommunen.
 
Kommunstyrelsen tog beslut den 22 april om att gå ut på samråd om ändring av ÖP genom tillägg för förnybar och fossilfri energi. Samrådstiden är från den 30april till och med 30juni. 

Den politiska viljeriktningen och målet är att det ska produceras förnybar energi inom kommunen samt att intressenter ska uppleva kommunen som positiv, förutsägbar och effektiv vid etableringsförfrågningar för vindkraft och förnybar samt fossilfri energi. På nationell nivå finns också ett mål på 100 % fossilfri elproduktion fram till 2040. 

I översiktsplanen finns idag inga utpekade områden för vindkraft eller ställningstaganden för förnybar eller fossilfri energi. 

- För att underlätta för intressenter och bättre kunna avgöra framtida förfrågningar och tillståndsprövning för etableringar av vindkraft och förnybar energi behövs ett tillägg till översiktsplanen, säger Per Skyllberg, översiktsplanerare i Nyköpings kommun.

Översiktsplanen är helt digital och du hittar ändringsförslaget via följande länk: 
www.nykoping.se/andringOP2040

Välkommen på öppet hus

Öppet hus sker 15 maj kl 17-19 i Stadshusets foajé, Stora Torget. Det öppet för allmänheten och ingen föranmälan krävs. Öppet hus inleds med en kort presentation av förslaget och därefter finns det tid för frågor och diskussion.

Digitalt samrådsmöte

Digitalt samrådsmöte sker den 20 maj kl 19-20. Anslut via länk här: www.nykoping.se/andringOP2040. Ingen föranmälan krävs.

Utställning av förslaget

Den 30 april - 30 juni finns samrådsförslaget utställt i Culturums entréplan.


Så här tycker du till om förslaget

Var med och tyck till om förslaget under samrådet som pågår den 30 april till och med 30 juni 2024. 

Översiktsplanen är helt digital och du lämnar enklast synpunkter via webbsidan för samråd. 

Det går även bra att lämna skriftliga synpunkter via brev eller e-post till: 
Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad, 611 83 Nyköping eller till stadsbyggnad@nykoping.se.