Bekämpningsmedel och växtskyddsmedel

Du som ska sprida kemiska bekämpningsmedel utomhus behöver i vissa fall anmäla eller söka tillstånd hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Det finns bestämmelser om hur du får lagra bekämpningsmedel/växtskyddsmedel. Utrymmet ska ha ett tätt golv utan golvbrunn och vara låsbart. Det går också bra att förvara växtskyddsmedlet i en tät behållare, till exempel en frysbox med lås.

Skyddsavstånd

Vid spridning av växtskyddsmedel ska du hålla skyddsavstånd till känsliga objekt. Det kan till exempel vara sjöar, vattendrag och andra öppna vattenytor, bostadstomter, lekskolor, daghem, skolor, växthus eller slåtter- och betesmarker som erhåller stöd för bevarande av biologisk mångfald. Om du använder växtskyddsmedel som är giftiga för bin, ska du hålla skyddsavstånd till bigårdar och blommande grödor.

Behörighet

För att få sprida växtskyddsmedel klass 1L och 2L krävs behörighet. Länsstyrelsen håller i utbildningar som leder till sådan behörighet för användning inom lantbruk, skogsbruk, trädgård och grönyteskötsel (parker, tomtmark för flerfamiljshus, skolgårdar, allmänna lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, anläggningsarbeten, vägområden, banvallar, genomsläppliga ytor och hårdgjorda ytor).

Folkhälsomyndigheten prövar tillstånd när det gäller användning i och omkring lagerlokaler. Arbetsmiljöverket prövar annan användning.

Förbud mot viss användning av växtskyddsmedel 

Förbud mot användning av växtskyddsmedel gäller för både privatpersoner och yrkesmässiga användare inom följande områden:

 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Förbudet började att gälla den 1 oktober 2021.

Undantag finns för till exempel ättiksyra.

Om du som privatperson har preparat hemma som inte längre får användas – lämna dem som farligt avfall till närmaste bemannade återvinningscentral. Yrkesmässiga verksamheter ska lämna det till den som har tillstånd att hantera farligt avfall.

Se mer information på Kemikalieinspektionens hemsida:

https://www.kemi.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2021-04-19-hogre-krav-pa-vaxtskyddsmedel-som-far-anvandas-i-tradgardar

Tillstånd 

För att använda växtskyddsmedel yrkesmässigt måste du ha tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det gäller:

 • På tomtmark för flerfamiljshus.
 • På gårdar till skolor och förskolor.  
 • På allmänna lekplatser.
 • I allmänna parker och trädgårdar.
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planering- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor.
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.
 • Inom vattenskyddsområden.

Ansök om spridning av bekämpningsmedel

För några användningsområden måste du istället lämna in en skriftlig anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Du ska anmäla senast 4 veckor innan verksamheten påbörjas. Det gäller yrkesmässig användning av växtskyddsmedel på följande områden:

 • Användning på vägområden för att förhindra spridning av invasiva arter, enligt föreskrifter från Jordbruksverket.
 • Användning på banvallar.
 • Övriga områden som har en sammanhängande area över 1 000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt (gäller inte åkermark).
 • Tillstånd eller anmälan krävs inte om användningen gäller punktbehandling och som har en så begränsad omfattning att människor om miljö inte riskerar att skadas.

Du som planerar att sprida växtskyddsmedel på områden som är tillgängliga för allmänheten ska innan spridningen informera om spridningen på väl synliga anslag. Undantag finns för spridning på åkermark och punktbehandling.

Utrustning för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara godkänd av Jordbruksverk för att få användas. Godkännandet gäller i tre år.

Du som yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska dokumentera varje användning, skyddsavstånd och övriga försiktighetsåtgärder för att skydda miljön och i vilket syfte växtskyddsmedlet har använts.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter