Miljö - Ansökan om spridning av bekämpningsmedel utomhus

Använd denna blankett för att anmäla eller ansöka om spridning av bekämpningsmedel utomhus.

När krävs ansökan?

Det krävs tillstånd för att yrkesmässigt få sprida bekämpningsmedel inom följande områden:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till skolor och förskolor
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Inom vattenskyddsområden
 • I parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material.

När krävs anmälan?

Det krävs anmälan för yrkesmässig användning av växtskydsdmedel inom följande områden

 • På vägområden, för att förhindra spridning av främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Jordbruksverket har meddelat
 • På banvallar
 • Inom områden med en sammanhängande area överskridande 1000 kvadratmeter där allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark.

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Var du avser sprida bekämpningsmedel eller växtskyddsmedel
 • Avsikt med spridningen
 • Typ av mark
 • Typ av spridningsutrustning
 • Utrustning för att bestämma vindriktning och vindhastighet
 • Information om anslag om spridningen
 • Skyddsavstånd
 • Information om bekämpningsmedlet, exempelvis namn, registreringsnummer,behörighetsklass och dos
 • Kopia av etikett eller preparatblad
 • Karta som visar det aktuella spridningsområdet samt platser för påfyllning och rengöring. Även enskilda vattentäkter ska markeras.
 • Kopia av behörighetsintyg
 • Beskrivnig av spridningen och eventuella åtgärder för att skydda miljön

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Ansökan om spridning av bekämpningsmedel utomhus

Ladda ner blankett

Ansökan om spridning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde

Ladda ner blankett