Lediga jordbruksarrenden och jaktmarker

Nyköpings kommun arbetar löpande med omförhandling av våra sidoarrenden som en del i vår markförvaltning. På den här sidan finns information om lediga jordbruksarrenden och jaktmarker.

Den mark kommunen äger och förvaltar ska ge bästa möjliga avkastning till medborgare, ur ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.
Nyköpings kommun vill ur de perspektiven främja det lokala jordbruket.

Det löpande arbetet med att omförhandla befintliga arrenden grundar sig på en vilja att ha ett nära och långsiktigt samarbete med våra arrendatorer. Kommunen ser därför gärna att samma arrendator fortsätter att arrendera redan arrenderad mark, så länge samarbetet fungerar bra och parterna kan nå en överenskommelse. För oss är det viktigt att arrendatorn är medveten om att jordbruksdriften bedrivs tätortsnära och att arrendatorn agerar som en ambassadör för kommunen gentemot allmänheten.

I det fall ny mark ska arrenderas ut eller att inget avtal kunnat tecknats med tidigare arrendator upplåter vi marken efter genomfört anbudsförfarande, om det inte finns särskilda skäl. Exempelvis att någon av kommunens befintliga gårdsarrendatorer bedöms behöva utöka med mer jordbruksmark för att kunna bedriva sin verksamhet ur ett långsiktigt perspektiv.

Nyköpings kommun arrenderar ut sidorarrenden på ett år i taget. Det beror på att kommunens jordbruksmark är tätortsnära och kan påverkas av annan verksamhet än jordbruksdriften.

Processen för anbud gällande sidoarrenden

Ett anbudsförfarande går till på följande sätt: 

Vi publicerar anbudsunderlag på denna webbplats (nykoping.se) under två veckor.

Anbud lämnas skriftligen i fysisk form till receptionen i Stadshuset eller kan skickas med post till:
Nyköpings kommun
Mark- och exploateringsenheten
611 83 Nyköping

Märk kuvertet med ”Arrendeanbud OMRÅDE ” (OMRÅDE = aktuellt arrendeområde såsom det är benämnt i anbudsinformationen).

Varje anbud ska innehålla information om:

 • arrendatorns verksamhet
 • kontaktuppgifter
 • erbjuden arrendeavgift angiven i SEK per hektar (uppräknas med KPI)
 • storlek på arrendatorns verksamhet
 • inriktning på jordbruksdriften
 • maskinpark
 • avsedd brukning av det aktuella arrendeområdet
 • eventuella skyddshänsyn (som går utöver gällande föreskrifter och lagstiftning).

Anbudsgivare är välkomna att lämna mer information än den ovan angivna.

På arrendekartorna för varje område är åkermark markerad med grön färg och betesmark eller övrig mark är markerad med röd färg. 

Bedömning av anbud

Vi bedömer inkomna anbud bedöms utifrån följande parametrar:

 • arrendatorn bedriver aktivt jordbruk (vidareupplåtelser till andra brukare är som utgångspunkt ej tillåtet)
 • arrendenivå
 • eventuellt pågående samarbete mellan parterna
 • arrendatorn avser att arbeta aktivt med åtgärder som gynnar biologisk mångfald och minimerar klimatpåverkan (exempelvis blommande kantzoner, extra hänsyn till vattendrag och allmänhet samt minimerade maskintimmar).
 • övrigt samarbete med kommunen – exempel på positiva aspekter är pågående eller framtida samarbete kring maskinresurser, mindre skogsbruksåtgärder eller upplåtelse av betesdjur

Aktuella lediga jordbruksarrenden

Lediga jaktmarker

Just nu finns det inga lediga jaktmarker i Nyköpings kommun. 

Processen för anbud gällande jaktmarker

Intresseanmälan sker genom skriftligt anbudsförfarande.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny