Att ta emot schaktmassor

Planerar du att använda eller har blivit erbjuden att ta emot schaktmassor eller annat avfall för anläggningsändamål? Informationen på denna sida är en vägledning för dig, utifrån olika scenarier.

Du kan ofta behöva göra en mer detaljerad utredning. Det är du som ska använda schaktmassorna eller annat byggavfall som är ansvarig för bedömning av vilka miljö- och hälsoriskerna det finns med ditt anläggningsprojekt.

Här kan du läsa mer om att hantera överskott från schaktmassor.

Anläggningsändamål är att använda schaktmassor (som uppgrävda jordmassor) för att fylla ut, jämna till marken, grundlägga för byggnationer eller något annat ändamål.

Vid återanvändning av schaktmassor eller avfall ska det finnas ett syfte. Vad är ditt syfte? Nedan följer olika scenarier med vägledning i om ditt syfte med återanvändning uppfyller kraven. Om det gör det kan du läsa längre ned om hur du ska agera. 

Syfte 1 med att återanvända

Har du behov av att använda schaktmassor/avfall?

A Du blev erbjuden gratis massor/fick massor billigt/fick betalt för att ta emot schaktmassor. Egentligen skulle du inte anlägga något. Nu när du får de här massorna kanske du kan använda den till något på min fastighet.

B Du har tänkt anlägga en bullervall/förstärka en väg och behöver köpa in material till exempel makadam/bergkross/matjord. Det kanske är billigare att använda schaktmassor som grävts upp någonstans och på så vis återanvända material. Det är ju bättre för miljön!

Svar A: Du har inget behov att använda schaktmassor för anläggningsändamål och uppfyller inte grundkravet för att få använda massorna.

Svar B: Du har ett behov av att använda schaktmassor för anläggningsändamål. Det är ett av grundkraven för att få lov att använda massor i anläggningsarbeten.

Syfte 2 med att återanvända

  • Massorna har de tekniska egenskaper som du behöver och ersätter det material som du annars skulle ha köpt in för mitt projekt?
  • Du kommer bara att ta emot de massor som uppfyller dina tekniska och miljömässiga krav/behov för det du tänker anlägga?

Om svaret är nej på en eller båda frågorna: Du har inget syfte med återanvändning. Du uppfyller inte grundkraven för att få använda massor eller avfall för anläggningsändamål.

Om svaret är ja på båda frågorna: Du har ett yfte med återanvändning. Du uppfyller grundkraven för att återanvända massor/avfall för anläggningsändamål. Syftet med ditt projekt har en bakgrund, tidplan och uppfyller ett behov du har för dig som privatperson eller för din verksamhet.

Har du inte ett syfte med återanvändning enligt alla punkter ovan?

Då får du inte använda eller ta emot schaktmassor.

Har du redan tagit emot schaktmassor eller avfall utan syfte och anmälan eller tillstånd från miljöenheten eller Länsstyrelsen? Eller saknar du dokumentation från leverantören över massornas innehåll och bakgrund Välkommen att kontakta miljöenheten för rådgivning, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. 

Har du ett syfte med återanvändning?

Du har ett ansvar och behöver bland annat ta reda på följande:

  • Finns tillräcklig kunskap och dokumentation om avfallet? Finns analyser på föroreningar, tekniska egenskaper och innehåll? Du behöver försäkra dig om att de inte är förorenade.
  • Vilken prövningsnivå gäller för ditt projekt? Vid mindre än ringa risk eller ringa risk för miljöpåverkan kan du behöva anmäla om det till kommunen. Vid mer än ringa risk för miljöpåverkan behöver du ha tillstånd från Länsstyrelsen. Se Naturvårdsverkets vägledning för mer information
  • Krävs det särskild hänsyn på grund av närhet till vattendrag, bostäder, brunnar etcetera?
  • Kommer ditt projekt påverka naturvärden? Då kan du behöva göra en anmälan om ett samråd till Länsstyrelsen.
  • Kan det krävas andra tillstånd/dispenser som marklov eller servitut?

Fler saker att tänka på

Se till att materialet du tar emot är fritt från armeringsjärn, kablar, plast, isolering eller liknande.

Schaktmassor, bygg och rivningsmaterial är avfall. Den som har sådant avfall är ansvarig att undersöka om avfallet är förorenat. Avfall som läggs upp på eller i marken kan vara en deponi. Du behöver tillstånd för att ha en deponi, mer info finns hos Länsstyrelsen.

Om du tar emot förorenade massor utan anmälan eller tillstånd kan du bli skyldig till otillåten deponiverksamhet. En leverantör kan vara skyldig till otillåten kvittblivning.

Om du använder förorenade schaktmassor kan du bli ansvarig för eventuella skador de kan orsaka, till exempel förorena en vattenbrunn eller ett vattendrag. Du kan också bli skyldig att ta bort massorna, vilket kan bli kostsamt.

Risken för föroreningar är stor om massorna till exempel är gamla fyllnadsmassor eller kommer från en fastighet där det har funnits industriverksamhet, avfallsupplag, kemikalielager, drivmedelshantering, cisterner eller att det. Även på platser där det inträffat olyckor som brand eller oljespill finns risk för förorenade massor.

Välkommen att kontakta miljöenheten för rådgivning och mer information. Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan. 

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter