Oljetankar och cisterner

Om du ska installera eller ta bort en cistern för brandfarliga vätskor eller spilloljor behöver du anmäla det. Du behöver också tänka på hur cisternen placeras, förse den med lämpligt skydd, och känna till de regler som gäller. 

Regler

För brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan mark och i mark som rymmer mer än 1 kubikmeter vätska samt anslutna rör- och slangledningar gäller Naturvårdsverkets föreskrifter (2021:10) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor.

Inom vattenskyddsområde omfattas hantering från 150 liter. Bedriver du en verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken ska dessa frågor normalt hanteras inom tillståndsprövningen.

Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreskrifter (2018:3) om cisterner för brandfarliga vätskor. Här ingår t ex bestämmelser om tekniska krav och kontroll.

I övrigt gäller miljöbalkens (SFS 1998:808) allmänna hänsynsregler.

Placering

Det är viktigt att ta hänsyn till risken för förorening av mark och vatten när du väljer plats för cisternen. Placera cisternen på ordentligt skyddsavstånd från känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag och dräneringsdiken.

Cisternen ska även placeras på sådant sätt att samtliga ytor kan kontrolleras för att snabbt upptäcka läckage samt för att underhåll ska kunna utföras.

Sekundärt skydd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att cisterner, med en volym på 5 kubikmeter eller mer, för förvaring av kemikalier normalt ska förses med sekundärt skydd såsom invallning eller dubbelmantling.

Mindre cisterner ska normalt förses med sekundärt skydd där det bedöms vara miljömässigt motiverat till exempel om det finns risk för att eventuellt spill eller läckage kan förorena omgivande mark, grundvatten, ytvatten eller dagvatten.

Det ska normalt även finnas sekundärt skydd om det finns risk för att spill eller läckage förorenar omgivningen genom att till exempel rinna ner i en golvbrunn eller ner genom sprickor i golvet. Invallningar ska rymma hela cisternvolymen.

Är cisternen placerad inomhus kan ett utrymme utan golvavlopp och med förhöjd tröskel ersätta invallning. Förutsättningen är då att golv, väggar och tröskel är helt täta.

Om en cistern står invallad utomhus behöver invallningen skyddas mot regn. Droppskydd, uppsamlingstråg eller dylikt ska normalt finnas på alla ställen där spill eller läckage till omgivningen kan förväntas ske. Det kan vara vid pumpar, tappställen och avluftningsställen.

Påkörningsskydd och överfyllnadsskydd

Cisterner ovan mark ska vara försedda med påkörningsskydd om det inte är uppenbart att det inte behövs. Cisterner ovan och under mark ska vara försedda med överfyllnadsskydd. 

Ytterligare krav inom vattenskyddsområde

Om din cistern är ovan mark, rymmer mer än 150 liter vätska och finns inom ett vattenskyddsområde ska cisternen ha ett sekundärt skydd i form av en invallning. Detsamma gäller om du har flera mindre behållare som tillsammans rymmer mer än 150 liter. Invallningen ska rymma cisternens innehåll. Krav på sekundärt skydd gäller inte i vattenskyddsområdets tertiära zon om det är indelat i zoner eller om det inte beslutas annat i skyddsföreskrifter för sådana områden.

För flera behållare i samma invallning gäller att invallningen ska rymma största behållarens volym + 10 procent av övriga behållares volym. Rör- och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha ett annat sekundärt skydd.

Cistern i mark ska ha sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller för cistern och tillhörande ledningar i ett pannrum eller motsvarande i ett bostadshus.

Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv. Sekundärt skydd ska vara tätt och hållbart och ska vara utformat så att kontroll är möjligt. Vid cisternens påfyllnadsrör ska det finnas en skylt ”Vattenskyddsområde”, med information om cisternen (fastighetsbeteckning, adress, volym, högsta fyllningsflöde, innehåll). 

Om det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omedelbart underrättas.

Observera att det kan finnas särskilda regler om cisterner i beslut om skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde!

Anmäl om ny cistern

Om du planerar att installera en cistern ska du skriftligen informera Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om det senast fyra veckor före installationen. Det gäller även tillfällig uppställning av cistern.

Anmäl om att installera cistern

Installationskontroll, revisionskontroll och återkommande kontroll

I samband med att en cistern med tillhörande ledningar installeras ska en installationskontroll göras av en ackrediterad firma. De tekniska kraven på kontrollen återfinns i MSB:s föreskrifter. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. Du ska skicka in en kopia av kontrollrapporten till Miljö- coh samhällsbyggnadsnämnden.  

Revisionskontroll ska göras av en ackrediterad firma om en cistern med tillhörande ledningar har gått igenom en större reparation eller ändring, kan ha tagit skada eller varit avställd mer än ett år, ska användas efter byte av media eller under andra väsentligt ändrade driftförhållanden eller har flyttats. Kontrollen ska vara gjord innan cisternen tas i bruk. En kopia av kontrollrapporten ska skickas in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Cisterner med tillhörande ledningar ska återkommande kontrolleras av en ackrediterad firma vart sjätte eller tolfte år beroende på vilket korrossionsskydd (rostskydd) cisternen har. En kopia av kontrollrapporten ska skickas in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Cistern som tas ur bruk

Cistern och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. När cistern tas ur bruk måste du anmäla om det Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Anmäl om att ta cistern ur bruk

Övergångsbestämmelser

Cisterner och rörledningar som genomgått kontroll enligt Naturvårdsverkets tidigare föreskrifter 2003:24 ska följa MSB:s föreskrifter med början när den sista kontrollperioden enligt NV:s tidigare föreskrifter har löpt ut.

Tänk på att även annan lagstiftning kan ställa krav på din hantering 

  • Krav på cisterner finns även i en föreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBFS 2018:3. Föreskriften innehåller krav på konstruktion, tillverkning, installation och kontroll av cisterner. Ta kontakt med Räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Tillstånd för brandfarlig vara kan ibland krävas vid lagring av brandfarlig vätska. Om tillstånd krävs eller inte framgår av föreskriften MSBF 2013:3. Ta kontakt med Räddningstjänsten om du vill veta mer.
  • Det kan krävas bygglov för fasta cisterner för kemiska produkter och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser. Även skärmtak över cisterner kan vara en bygglovpliktig åtgärd. Ta kontakt med Bygglovenheten om du vill veta mer.

 

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter