Bassängbad och spa

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus för allmänheten eller som används av många människor? Då ska du anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för inspektion av lokalen, bassängen och egenkontrollen. 

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Simhallar
 • Badtunnor
 • Bubbelpool
 • Terapi- eller rehabiliteringsbad
 • Plaskdammar

Anmäl om bassängbad

Gör anmälan i god tid, senast sex veckor innan start. Bassängbad är anmälningspliktig verksamhet enligt 38 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). 

Bifoga följande uppgifter till anmälan:

 1. Beskrivning av verksamheten
 2. Skalenliga ritningar
 3. Ventilationsprotokoll med luftflödena angivna
 4. Vattenförsörjning och avloppshantering (till exempel kommunalt eller enskilt)
 5. Reningsanläggning
 6. Desinfektionsmetoder

Kontakta också Miljöenheten om du till exempel bygger om, utökar befintliga lokaler, vid ägarbyte eller om du ska avsluta din verksamhet. Gör det sex veckor innan du genomför förändringen. Vissa förändringar av verksamheter kan vara anmälningspliktiga. 

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Egenkontroll

Då många personer vistas i bassängbad för allmänheten så är det viktigt att den som driver anläggningen har bra kunskap om vilka risker som finns för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap. 19 § Miljöbalken).

All typ av badverksamhet måste kontrolleras rutinmässigt för att minimera risken för att bad medför hälsorisker.

Den som driver ett bassängbad ska därför löpande planera och göra uppföljande kontroller av verksamheten, så kallad egenkontroll. Delar av egenkontrollen behöver även dokumenteras. Folkhälsomyndighetens allmänna råd om bassängbad beskriver vad egenkontrollen bör innehålla:

Tillsyn

Miljöenheten utför återkommande tillsyn vid samtliga anmälningspliktiga bassängbad. Vid tillsynen gör vi en genomgång av lokaler, provtagningsresultat och skriftliga rutiner för verksamheten.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen enligt 27 kapitlet 1 § miljöbalken. 

Synpunkter från allmänheten

Har du som privatperson synpunkter på exempelvis hygien, städning och luft- eller vattenkvalitet i ett bassängbad ska du i första hand vända dig till den som driver anläggningen.

Om det inte blir någon förändring är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter