Dagvattenanläggning

Dagvattenanläggningar inom planlagt område som ska användas för flera fastigheter ska anmälas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Projekt som innebär arbete eller byggnation i befintliga vattenområden ska i de flesta fall anmälas till länsstyrelsen. 

Vad är dagvatten?

Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner ut på hårda ytor eller på marken och sedan via diken eller ledningar ut till sjöar, vattendrag och Östersjön.

Dagvattnet kan vara förorenat av bland annat olja och metaller och rinner i vissa fall helt orenat ut i våra vattendrag. Trafik, biltvätt, avfalls- och råvarulagring samt olyckstillbud är exempel som kan bidra till föroreningar i dagvatten.

Dagvattenanläggning

Som verksamhetsutövare är det viktigt att du tänker igenom hur din verksamhet kan påverka dagvattnet och gör åtgärder för att minska riskerna för förorening.

En dagvattenanläggning skapas för att rena, fördröja och/eller styra och avleda dagvattnet ner mot en recipient.

Exempel på dagvattenanläggningar är:

  • Dammar
  • Sedimentationsbassänger
  • Anlagda våtmarker
  • Anlagda diken
  • Översvämningsytor
  • Oljeavskiljare och dagvattenledningar
  • Ibland består en dagvattenanläggning av en kombination av olika typer av anläggningar.

Anmäl dagvattenanläggning

När du anmäler en anläggning får Miljöenheten möjlighet att kontrollera att verksamhetsutövaren har rutiner och sköter anläggningen så att den fungerar som det var tänkt. 

Syftet är att skydda sjöar, grundvatten och vattnet.

Anmäl också vid förändringar

Anmälningsplikt gäller också om en befintlig dagvattenanläggning ändras på ett sätt som kan medföra en väsentlig ändring av vattnets mängd eller sammansättning.

Hur går en anmälan till?

Läs mer om hur en anmälan enligt miljöbalken och strålskyddslagen går till. 

Avgifter

Efter att anmälan kommit in till Miljöenheten och registrerats fattas beslut med krav på försiktighetsåtgärder.

Du får också ett beslut om tillsynsavgift för den tid vi arbetat med ärendet. Hur stor avgiften blir beror på hur lång tid handläggningen av ärendet har tagit.

Egenkontroll

Det är viktigt att du själv har dokumenterade rutiner för att kontrollera din verksamhet och minimera risker. Läs mer om egenkontroller.

Överklaga

Du kan överklaga beslut

Anmäl byggnation i vattenområden 

Projekt som innebär arbete eller byggnation i befintliga vattenområden räknas som "vattenverksamheter" och du ska i de flesta fall anmäla det till länsstyrelsen.

I vissa fall behöver du ansöka om tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför även länsstyrelsen om en ny dagvattenanläggning kan innebära vattenverksamhet.

Det kan alltså innebära att du behöver anmäla en dagvattenanläggning både till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun och till länsstyrelsen innan du kan börja bygga anläggningen.

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter