Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål

Använd den här e-tjänsten för att anmäla återvinning av icke farligt avfall för anläggningsändamål.

När krävs anmälan?

Återanvändning och återvinning av avfall som schaktmassor, asfaltskross, betong eller annat rivningsavfall ska anmälas till Miljöenheten om materialet är eller kan vara förorenat på något sätt.  

Vilka uppgifter behöver vi?

Vi behöver veta vart ifrån avfallet kommer och var det ska användas, vilka mängder som ska användas och om det har provtagits. Använd e-tjänsten nedan.

För mer info, se: 
https://nykoping.se/naringsliv--arbete/tillstand-och-kontroll/miljoskydd/hantera-overskott-fran-schaktmassor

https://nykoping.se/naringsliv--arbete/tillstand-och-kontroll/miljoskydd/att-ta-emot-schaktmassor

Avgifter

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.