Vit byggnad och människor som står i grupperingar framför byggnaden

Arkitektur och stadsmiljö

På den här sidan kan du läsa om arbetet med att ta fram en arkitekturstrategi för Nyköpings kommun. 

Arkitekturstrategins syfte är att öka kunskapen om vilken betydelse gestaltningen av bebyggelse, gator och parker har i en hållbar stadsutveckling och visa vägen framåt. 

I två månader med start i november 2023 låg en enkät ute där allmänheten uppmanades att tycka till om Nyköpings framtida arkitektur och stadsmiljö. 

Syftet med dialogen var att skapa ett underlag för de prioriteringar som kommer genomsyra arkitekturstrategin och som därmed kommer vara styrande för alla byggaktörer.

Vad är arkitektur? 

Arkitektur handlar om formandet av vår fysiska miljö och våra gemensamma stadsrum. Bebyggelse, grönska, gator och torg skapar tillsammans en struktur som bidrar till vårt intryck av staden och med funktioner till oss, i vår vardag.

Varför är det viktigt?

Arkitekturen har betydelse inte bara för stadens attraktivitet utan också för vårt välmående, vår identitet och kommunens framtida hållbarhet.

Varför behövs en arkitekturstrategi? 

Nyköping växer. Tillväxten innebär att de bebyggda områdena växer, omvandlas och förtätas. Tillväxten kräver medvetna val för att kvaliteterna i vår gemensamma stadsmiljö ska bevaras och berikas. 

För att försäkra oss om att det som byggs i kommunen bidrar med arkitektonisk kvalitet behövs en tydlig framtidsbild och viljeinriktning för arkitektur och ett strukturerat arbetssätt, en arkitekturstrategi.

Arkitekturstrategin syftar till att ange en målbild för hur vi vill bygga vårt framtida Nyköping samt anger en strategi för hur vi når dit. Den tydliggör också hur vi i Nyköping genomför arkitektur, dvs hur vi praktiskt arbetar med arkitekturens alla delar och skalor. 

Strategin är ett vägledande dokument, ett kunskapsunderlag och dialogverktyg i bygg- och fastighetsutvecklingsprocesser. Den riktar sig främst till den som är byggaktör, arkitekt eller som tjänsteperson och involverad i utvecklingen av Nyköpings kommun men även till en intresserad allmänhet.

Kontakta oss

Tobias Ossmark, strateg

Enheten för Stadsplanering 

0155-24 80 80 

tobias.ossmark@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny