Värmepumpar

Värmepumpar för uppvärmning av bostäder och lokaler använder el och värmeenergin i luft, berg, jord eller vatten för att producera värme. För vissa värmepumpar behöver du först anmäla installationen innan du installerar.

Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du först anmäla det till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Gör anmälan i god tid innan du ska inrätta anläggningen. Vid komplett anmälan är handläggningstiden cirka 2–4 veckor. Du bör invänta ett skriftligt beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan du börjar installera anläggningen.

Om du inte gör en anmälan före installation måste du betala en miljösanktionsavgift.

e-tjänst för att anmäla värmepump

Bifoga situtionsplan till din anmälan

Vid anmälan ska du bifoga en situationsplan (tomtkarta) som visar den planerade platsen för borrhål (bergvärme) eller kollektorslinga (ytjordvärme). På situationsplanen ska även den egna och de närliggande fastigheternas dricksvattenbrunnar, värmepumpsanordningar samt avloppsanordningar ritas in.

Beställ situationsplan

Om borrhålet placeras närmare än 10 meter från fastighetsgräns ska även grannyttrande bifogas. 

Lämna grannyttrande

Finns fornlämningar inom 50 meters radie från borrhål eller ledningsdragningar ska samråd ske med länsstyrelsen innan borrning. Kontakta Länsstyrelsen i Södermanland 010-223 40 00.

Använd certifierad brunnsborrare

Brunnsborrare ska vara certifierade. Förteckning över certifierade brunnsborrare finns på SP certifierings webbplats

Avgift för anmälan

För hantering av din anmälan/ansökan tar miljöenheten ut en avgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Efter anmälan

När du gjort din anmälan kontrollerar handläggarna på miljöenheten att anläggningens köldmedium och köldbärarvätska är lämpliga för ändamålet och att du vidtar tillräckliga skyddsåtgärder så att till exempel vattentäkter i närheten inte påverkas. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter