Hantering av anmälan om tillsyn

Ett tillsynsärende för strandskydd och den bebyggda miljön kan starta när en person gör en anmälan eller på vårt initiativ, som myndighet. Tillsynsprocessen kan se olika ut beroende på vad ärendet gäller, men oftast följer det nedan beskrivning.

Läs mer om vad som kan vara ett tillsynsärende och hur du gör en anmälan om tillsyn.

Så går ett tillsynsärende till

Registrering och inledande granskning

När vi har tagit emot en anmälan startar vi ett tillsynsärende och informerar fastighetens ägare om tillsynen.

När vi har påbörjat handläggningen, bedömer vi om det är troligt att det har skett en överträdelse av lagen. Vi tar reda på om vi har något i arkivet som kan påverka bedömningen, till exempel om vi har lämnat något svar om en liknande åtgärd till fastighetsägaren eller om det finns ett bygglov för den.

Platsbesök

I de flesta ärenden behöver vi göra ett besök på plats, för att kunna bilda oss en uppfattning om vad det är som har skett och överträdelsens karaktär och omfattning.

Normalt sett informerar vi i god tid om att vi kommer göra ett tillsynsbesök.
Fastighetsägaren behöver inte vara med på besöket, men är skyldig att ge oss tillträde till platsen.

Om det är bråttom eller av något skäl olämpligt att i förhand informera om tillsynsbesöket, kan vi i vissa fall göra oanmälda besök. Det kan handla om till exempel säkerhetsrisker för de som vistas i eller vid en byggnad.

Utredning

När vi utreder ärendet bedömer vi om det har skett en överträdelse av lagen. Vi ger fastighetsägaren tillfälle att förklara vad som har hänt, vad avsikten var och vad som gjorts på platsen.

I många fall kan vi behöva göra en inmätning, till exempel om det byggt en byggnad utan utan lov. Vi läser också liknande rättsfall för att bedöma vad som kan vara ett lämpligt ingripande och bedömer om det är möjligt att ge tillstånd i efterhand.

Ärenden om en byggnads underhållsplikt

I ärenden som gäller en underhåll av en byggnad behöver en sakkunnig ofta göra en så kallad underhållsutredning. Då får fastighetens ägare ett föreläggande om att komma med synpunkter på varför vi anser att utredningen är nödvändig, vem som ska utföra utredningen och vem som ska betala för utredningen.

Därefter beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om underhållsutredningen. En certifierad sakkunnig inom kulturmiljö ska sedan göra utredningen.

Förslag till beslut

Innan vi beslutar om ingripande och påföljd får fastighetsägaren och den ansvariga komma med synpunkter på vår bedömning. Vi skickar då ett förslag till beslut, där vi redogör för vår utredning och vad vi har kommit fram till.

I samband med det får fastighetsägaren information om när nämnden fattar beslut.

Politikerna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ta del av fastighetsägarens och den ansvariges synpunkter innan de fattar beslut i ärendet.

Beslut om ingripande och påföljd

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens fattar normalt sett beslut om ingripande och påföljd vid ett av deras sammanträden.

För vissa överträdelser är påföljden, det vill säga konsekvensen, en byggsanktionsavgift. Det kan också vara aktuellt att fastighetsägaren blir tvungen att ansöka om lov i efterhand eller vidta rättelse genom att rätta till det som har skett olovligen.

Föreläggande och vite

I ärenden där någon har brustit i sina skyldigheter, till exempel om man inte besiktar en hiss i tid eller om en lekplats är i dåligt skick, kan nämnden förelägga ägaren att vidta en åtgärd.

Föreläggandet kan förenas med ett vite. Det är en avgift som ska betalas om man inte gör det som står i föreläggandet.

När fastighetsägarenhar har fått ett beslut om byggsanktionsavgift, föreläggande eller förbud, har fastighetsägaren rätt att överklaga det till Länsstyrelsen.

Läs mer om överklagande.

Uppföljning

När ett beslut om ingripande eller påföljd har fått laga kraft, följer vi upp att ansavrig har betalat byggsanktionsavgiften och följt ett föreläggande eller förbud. Det kan i vissa fall innebära att vi gör ett nytt besök på plats. 

Avskrivning

När en eventuell byggsanktionsavgift är betald och ansvarig har rättat till överträdelsen, avskriver vi ärendet. Det innebär att vi avslutar ärendet.

Hur lång tid tar ett tillsynsärende?

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Så säger förvaltningslagens generella bestämmelser som gäller för tillsynsärenden.

Vi prioriterar inkomna ärenden utifrån vår tillsynsplan. Vi har många pågående tillsynsärenden och det kan därför ta lång tid innan vi påbörjar en handläggning.

I första hand hanterar vi tillsynsärenden som direkt berör hälsa och säkerhet och särskilt där det förekommer en risk för barn. Målsättningen är att hantera de tillsynsärendena inom ett halvår, från att vi fått in en anmälan eller själva initierat tillsynen. 

Avgifter och taxor

I vissa fall kan det bli aktuellt med en byggsanktionsavgift för bland annat olovligt byggande. Eller ett vite om någon inte följer ett föreläggande eller ett förbud som vi har utfärdat.

Läs mer om våra avgifter och taxor.

Överklaga

Om du är sakägare i ett tillsynsärende (till exempel fastighetsägare eller anmälare) kan du ha rätt att överklaga ett beslut som du är missnöjd med. Läs mer om att överklaga.

Begäran om att avgöra ärendet

Om du har lämnat in en anmälan om tillsyn och vi inte har fattat beslut i ärendet inom sex månader, har du rätt att begära att vi ska avgöra ärendet. Det kallas att väcka dröjsmålstalan.

Du kan bara lämna in en dröjsmålstalan en gång under ärendets gång. Dröjsmålstalan ska vara skriftlig och du ska lämna den till bygglovenheten.

Följande uppgifter ska du skriva i dröjsmålstalan:

  • personuppgifter för den som lämnar in en dröjsmålstalan (namn, adress, kontaktuppgifter)
  • vilket ärende det gäller
  • att det är en dröjsmålstalan det gäller

Om vi avslår din begäran har du rätt att överklaga beslutet till Länsstyrelsen

Läs mer om dröjsmålstalan i Förvaltningslagen (2017:900).

Läs mer om vad som kan vara ett tillsynsärende och hur du gör en anmälan om tillsyn.

Öppna sidomeny

Nyheter