Buller och vibrationer

Buller kan påverka människors hälsa och störa vardagliga företeelser. Här hittar du information om olika typer av buller. När det gäller vilka krav som kan ställas utgår dessa från riktvärden samt vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt.

Trafik

Trafikbuller påverkar vår hälsa och välbefinande. Ansvaret för vägar i Nyköping är ofta Trafikverket eller kommunens gatuavdelning. När det gäller järnvägen är det Trafikverket och för flyget är det  Skavsta flygplats som är ansvariga. 

Om du störs av buller ska du vända dig till den som ansvarar för vägen, järnvägen eller flyget. Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med de besked du får kan du kontakta Miljöenheten i frågor om väg- och järnvägsbuller och Länsstyrelsen i frågor om flygbuller.

Grannar

I flerfamiljshus kan ljud från grannarna, som hög ljudnivå på TV eller musik, vara störande. Tänk därför på att visa hänsyn till dina grannar. Om du störs av din granne så prata i första hand med den som stör dig. Om det inte hjälper kan du kontakta fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har utredningsansvaret. 

Miljöenheten hanterar normalt sett inte störningar mellan grannar om fastigheten inte har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas. Störningar som orsakas av beteende eller hur någon nyttjar sin bostad kan hanteras med stöd av jordabalken eller ordningslagen.  

Fläktar

I många fastigheter finns det fläktar på utsidan av huset, på vindar eller andra platser. De kan orsaka buller som är störande för de som bor i närheten. Fastighetsägaren eller den som äger fläkten är ansvarig och den du ska vända dig till om du har klagomål. Om du inte får hjälp eller inte är nöjd med svaret kan du vända dig till miljöenheten. 

Restauranger 

Restauranger kan orsaka störningar för de närboende på grund av till exempel musik. Den som driver verksamheten är ansvarig för att inte de boende inte störs av musikbuller. Om du störs av buller från en restaurang så vänd dig till den som ansvarar för restaurangen eller spelar musiken. Om du inte är nöjd med svaret kan du vända dig till miljöenheten.   

Byggarbetsplatser

Buller och vibrationer från byggarbetsplatser är ofta oregelbundet och vissa moment som pålning kan vara extra störande. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att arbetena inte stör närboende mer än nödvändigt. Om du störs av byggbuller eller vibrationer ska du i första hand vända dig till ägaren av fastigheten eller byggherren. Gå gärna ihop om ni är flera grannar som störs och framför era synpunkter. Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tid ses dessa störningar normalt som tillfälliga vilket medför att miljöenheten i de flesta fall inte hanterar dessa. Om du inte är nöjd med de svar du får kan du vända dig till miljöenheten som gör en bedömning av klagomålet. 

Höga ljudnivåer

På konserter, diskotek, gym och andra evenemang kan ljudnivån från musik vara hög. Till och med så hög att det finns risk för hörselskador. Det är verksamhetsutövaren som ansvarar för att riktvärdet för höga ljudnivåer inte överskrids. Om du upplever att musiken är för hög bör du påpeka detta till den som spelar musiken. Om du inte är nöjd med svaret kan du vända dig till miljöenheten. 

Klagomål på buller till miljöenheten 

Upplever du störningar av buller så kan du skicka in ett klagomål till Miljöenheten. Vid klagomål på buller är det bra om du kan beskriva störningen så tydligt som möjligt, exempelvis när och hur ofta du störs samt vilken tid på dygnet det är. 

e-tjänst för att lämna in klagomål

Du kan också kontakta oss om du vill få blanketten hemskickad istället.

Avgift

För tillsyn och handläggning tar miljöenheten ut timavgift. Se Nyköpings kommuns taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen på nykoping.se - Avgifter inom miljö- och hälsoskydd för mer information.

Kontakta oss

Kundservice

Epost: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter