Utveckling Stadsfjärden

I förslag på hamnutveckling för Stadsfjärden finns planer på att bland annat skapa ett kallbadhus och en ny stadspark, stöpa om gästhamnen och utveckla nya ytor för evenemang samt flytta om befintlig service och muddra havsbotten.

Nyköping är en stad vid havet. Målet med hamnutveckling för Stadsfjärden är att skapa en attraktiv plats där staden möter vattnet.

I det som i dag till stor del är industriområde finns flera potentiella bostadsområden som ligger i direkt anslutning till Stadsfjärden. Det pågår ett arbete med planläggning för bostäder och omvandling till blandstad där intill Stadsfjärden. Blandstad innebär en blandning av olika byggnader, hustyper, lokaler och människor.

I samband med det arbetet behöver vi också utveckla Stadsfjärden som hamnområde.

Utveckling och syfte

Förslag om hamnutvecklingen för Stadsfjärden bygger också på att befintliga kvalitéer stärks och förädlas.

I hamnutveckling för Stadsfjärden ingår följande förslag:

 • Åtgärder i infrastrukturen. Ett exempel på det är att flytta ställplatserna för husbilar, för att skapa utrymmer för att göra fler ställplatser.

  Ett annat exempel är nya ytor för evenemang och konserter, på de stora sammanhängande öppna parkytorna. Det bidrar till att lyfta fram parkens kvalitéer vilket också förstärker intrycket av att området ingår i den aktiva delen av parken.

  De stora aktivitetsytorna med bland annat minigolf och aktivitetsplatser, som skateboardramp, basketplan med mera ligger kvar och kan utvecklas. Mellan dessa finns förslag på ett nytt gemensamt kafé och mötesplats.

 • Stöpa om gästhamnen. Som att utveckla servicehus, göra nya bryggsystem, åtgärder för muddring samt att flytta båtramp och sjömack. En väldimensionerad gäst- och småbåtshamn med service skapar goda förutsättningar för besöksnäringen.
 • Se över möjligheterna att anlägga ett kallbadhus i Nyköpings stadsfjärd, i en ny stadspark.

  Ett kallbadhus kan fylla många funktioner. Förutom badmöjligheten så kan ett soldäck i söderläge även bli en åskådarläktare mot kanotstadion. Det stärker också Nyköpings identitet kring vatten och omsorg om medborgarna och kan bli en stark identitetsbärare för Nyköping.

  Behovet av att skapa en framtida stadspark ökar i och med att Nyköpings tätort växer samt att stadsdelen Kungshagen över tid kommer att omvandlas från verksamhetsområde till blandstad.

  I området runt Stadsfjärden finns goda förutsättningar för att skapa en framtida stadspark – ”Stadsfjärdsparken”. Här finns till exempel redan närheten till vatten, populära stråk för gående och cyklister och angränsande restauranger längs östra kajen.

Att ha en välutvecklad hamn vid Stadsfjärden gynnar staden Nyköping med närhet till vatten, verksamheter och friluftsliv som anknyter till båtliv, en levande skärgård och en växande besöksnäring.

Det ska vara attraktivt att ta sig till Nyköping oavsett om du kommer sjövägen eller landvägen.

Geografiskt område

Förslagen för utvecklingen av Spelhagen spänner över ett relativt stort geografiskt område som kommer vara föremål för en omfattande omstöpning över tid. Det innebär också att vi gör ändringar i befintliga detaljplaner för att kunna utveckla och etablera nya funktioner.

Nedan ser du en av skisserna i hamnutvecklingsplanen som visar förslag på var de olika aktiviteterna och servicedelarna skulle kunna utvecklas.

forslag_utveckling_hamnen.png

När blir utvecklingen klar?

Tidsperspektivet i förstudien för utvecklingen av Stadsfjärden sträcker sig fram till år 2040. Förslag ska därför ses som ett inspel i en process som kommer pågå under lång tid i Nyköpings samhällsutveckling.

Utgångspunkten är att hitta en robust lösning på lokalisering av såväl småbåtshamnar som olika attraktioner kopplat till en närhet till vatten.

Mer information

Läs hela rapporten om hamnutveckling Stadsfjärden.

Kontakta oss

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny