Utveckling Tystberga - centrala delen

I framtidens Tystberga finns blandad bebyggelse, mötesplatser, aktivitetsytor och ett förstärkt centralt stråk. Fotgängare och cyklister ges utrymme och det finns plats för lek och grönska. 

I kommunens översiktsplan för 2040 pekas Tystberga ut som ett lämpligt område att utreda för utveckling. Grönområdet söder om Stationsvägen, med sitt centrala läge i orten, har identifierats som möjlig att förtäta med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt park.

Ambitionen med projektet är att utveckla marken med bostäder, både flerbostadshus och radhus, och en park med inriktning på rekreation och lek. Den nya bebyggelsen ska stärka Stationsvägen som huvudstråk i Tystberga och i framtiden ska det finnas möjlighet för nya verksamheter att etableras i byggnaderna.

Status i projektet

MSN fattade beslut om samråd på sitt möte den 31 jan. 

Detaljplanen är ute på granskning mellan 2024-07-02 - 2024-08-25, vilket innebär att allmänheten har möjlighet att tycka till om förslaget.

Berätta vad du tycker!

Samråd om den nya detaljplanen pågår mellan den 13 februari till den 13 mars. Berätta vad du tycker genom att skicka in dina synpunkter till oss. 

Karta över området

karta_tystberga_DP.png

Kontakta oss

Övergripande om projektet

Christopher Wisting 

Huvudprojektledare Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 80
christopher.wisting@nykoping.se

Frågor om detaljplanen

Victor Persson 

Tfn 0155-24 80 80
victor.persson.1@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter