Del av Nälberga 1:141

Nyköpings kommuns Mark- och exploateringsenhet har 2021-12-07 fått positivt planbesked för del av fastigheten Nälberga 1:141 som ligger centralt i Tystberga. Syftet med detaljplanen är att pröva tillskapandet av ny bostadsbebyggelse och nya mötesplatser i Tystberga.

Se planbeskrivningen i digital version

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att stärka Tystberga som ort genom att utveckla centralt belägna bostäder och verksamhetslokaler längs Stationsvägen. Planen syftar även till att bygga vidare på Tystberga som en modern landsbygdsort och utveckla befintliga grönområden inom planområdet.

Delar av den befintliga parkytan föreslås bli en levande stadsdelspark med inriktning mot lek, rörelse och hälsa. Planen möjliggöra för ett centralt torg med funktioner som är väl anpassat till kollektivtrafikens behov. De nya allmänna ytorna planeras bli en ny central mötesplats för alla åldrar som bidrar till ett aktivt folkliv och ökad trygghet.

De nya bostadskvarteren bygger vidare på Tystberga som en modern och lummig trädgårdsstad. Skalan blir något tätare och högre än den befintliga bebyggelsen i närområdet. Planområdets västra del utgör ett entréläge till orten och har därför betydelse i hur boende och besökare uppfattar Tystberga. Här tillåts därför en lägre bebyggelse som syftar till att bevara Tystbergas landsbygdskaraktär, för att sedan öka i volym och täthet runt det nya park- och torgområdet.

Under planarbetet har flera aspekter undersökts, bland annat buller, markföroreningar, risk och dagvattenhantering.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2021-12-14 och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. 

Diarienr. SHB21/310

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2023-01-31 att detaljplanen får skickas ut på samråd.
Detaljplanen var utställd på samråd under tiden 2023-02-13 tom 2023-03-13. 

Se planbeskrivningen i digital version

Kontakta oss

Handläggare:

Victor Persson
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-26
Sidansvarig: Victor Persson