Rökinventering

Vid inventering av ledningssystem och dagvattenledningar kan man använda olika metoder. Det mest effektiva sättet är att använda så kallad teaterrök. På den här sidan kan du läsa om hur det går till. 

Syftet med inventeringar och undersökning är att ta reda på och kontrollera hur fastigheternas dagvatten (regnvatten) leds till det kommunala VA-systemet. Vid nederbörd belastas ledningsnätet av regnvatten vilket medför en stor onödig miljöbelastning till reningsverken och risk för källaröversvämningar.

Hur genomförs inventeringen?

För att på snabbaste sätt undersöka fastigheters anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör och brunnar där den kan observeras. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök. Skulle den komma in i er fastighet så är det bara att vädra ut.

Innan en inventering i ditt område behöver du göra följande: 

  • Fyll på alla vattenlås som finns i fastigheten, även golvbrunnar som inte används så ofta. Man glömmer lätt att det finns brunn i källaren, garaget eller pannrummet, så se till att fylla på dessa. Detta görs för att undvika att röken kommer in i fastigheten.
  • Ta fram och frilägg de uppsamlingsbrunnar/spolbrunnar som finns på tomten. Dessa kan antingen finnas synliga på tomten eller dolda under marken. Brunnarna finns där för att man då och då skall kunna rensa dem. Annars kan dränering och stuprör slamma igen och detta kan medföra fuktskador på fastigheten.

Vid eventuell felkoppling

Om vi vid inventeringen ser att en fastighet är felkopplad kommer vi att skicka ut ett skriftligt åläggande om fastigheten behöver kopplas om. Ofta är det någon form av dag-, tak- och/eller dräneringsvatten som är felaktigt kopplat till det kommunala spillvattennätet.

Till spillvattennätet (dagligt tal avlopp) får endast spillvatten (toalett-, disk- och duschvatten) ledas. Regnvatten från tak, hårda ytor samt dräneringsvatten ska ledas till dagvattennätet eller tas om hand lokalt inne på fastigheten/tomten. Dagvatten kopplat till spillvattennätet ökar risken för källaröversvämningar, bräddningar och sämre funktion vårt reningsverk.

Öppna sidomeny