Vanliga frågor och svar om Ostlänken

Här hittar du vanliga frågor och svar om Ostlänken.

Trafikverkets vanliga frågor och svar.

Är det bestämt att Ostlänken kommer att byggas?

Ostlänken finns med i den nationella planen för transportsystemets utveckling för perioden 2022-2033. Vissa förberedande arbeten med Ostlänken har redan påbörjats, så som ledningsomläggningar och byggandet av Kardonbanan i Norrköping. Trafikverkets projektering av Ostlänken pågår för fullt. I juni 2022 togs också första spadtaget för Nyköping resecentrum för vilket statlig medfinansiering beviljats genom så kallat stadmiljöavtal.

Var och när kommer bygget att starta?

Bygget planeras att starta norrifrån, i Gerstaberg norr om Järna.

Nyköpings resecentrum hade byggstart 2022. Förberedelser inleddes med sanering 2020-2022. 

När kommer Ostlänken att vara klar?

Trafikstart beräknas ske 2035 för hela sträckan. Kommunen hoppas dock på en successiv trafikstart, där de norra sträckorna tas i drift först, för att tidigt tillvarata de nyttor som uppstår.

Vilken hastighet kommer Ostlänken att byggas för?

Trafikverket projekterar Ostlänken för 250 km/h. 

Det är ju jättelång tid kvar till järnvägen är klar, varför kan man inte börja bygga tidigare och bygga snabbare?

Att planera och bygga järnväg, och dessutom med för Sverige ny teknik är komplext. Det innebär att man måste ta fram nya krav och tekniska lösningar. Ostlänken är dessutom det största järnvägsbygget i modern tid i Sverige och tillsammans med många andra satsningar på infrastruktur skulle en snabbare utbyggnad troligen ta resurser från andra projekt och öka kostnaderna.

Hur kommer Ostlänken att trafikeras? Vilken typ av tåg kommer att köra där?

På Ostlänken kommer snabba regionaltåg att gå, inga godståg. Genom att separera snabba och långsamma tåg frigörs också kapacitet för fler godståg på befintliga banor.  

Den svenska tågmarknaden är avreglerad så i slutänden är det operatörerna som avgör vilka tågmodeller som köps in, hur många avgångar det finns passagerarunderlag för samt på vilka stationer dessa tåg ska stanna. De tåg som ska trafikera Nyköpings resecentrum och resecentrum vid Skavsta kommer att köra halvtimmestrafik under rusningstrafik. Det här är trafik som vi i regionen beställer och betalar för.

Dagens snabbtåg kör ca 200 km/h och regionaltågen mellan 160 – 200 km/h beroende på fordonstyp och banans standard. Det gör att det kommer gå betydligt snabbare när Ostlänken är färdig, och tågen kör i maxhastigheten 250 km/h. 

Blir det en station vid Stockholm Skavsta flygplats?

Vid Stockholm Skavsta Flygplats planeras för en tågstation på bibanan och ett nytt resecentrum. Med Skavsta resecentrum blir det smidigt att byta mellan tåg, buss och flyg. Dessutom planeras området utvecklas för att möjliggöra 10 000 nya arbetsplatser i anslutning till resecentrumet. Initialt ansluts stationen till bibanans spår/perronger för den snabba regionaltågstrafiken och samtidigt förbereds för att ansluta stationen även till Ostlänkens stambana i ett senare skede.

Var kommer tågen att stanna i vår kommun?

Hos oss kommer regionaltågen att stanna vid på vårt planerade resecentrum i Nyköping (intill Brunnsgatan) och på resecentrum vid Stockholm Skavsta flygplats. Regionaltågen trafikerar Linköping-Stockholm och dessa styr vi själva över genom det samarbete som finns i Mälardalen och vårt gemensamma bolag Mälab.

Det sägs alltid att Ostlänken leder till fler arbetstillfällen och tillväxt. Vad är det som säger att det kommer att bli så?

Med bättre kommunikationer blir Nyköpings kommun en attraktivare boplats, fler människor flyttar hit. Det blir också lättare att pendla hit från annan ort. Företag och andra arbetsgivare får då enklare att anställa medarbetare och får tag i rätt kompetens. Detta är en viktig del för att företagen ska kunna utvecklas och växa och därmed bidra till tillväxten. Med en vidgad arbetsmarknad kan arbetstillfällen säkras och med tiden bli fler, vilket grundar för fortsatt tillväxt

Ostlänken är för dyr och pengarna borde läggas på att rusta upp den befintliga Nyköpingsbanan istället!

Alternativet att utveckla befintlig järnväg löser inte dagens befintliga kapacitetsproblem eller framtidens efterfrågan. För att öka punktlighet, robusthet och frigöra utrymme för mer gods på järnvägen behövs Ostlänken, och för Nyköping förbättras möjligheten att pendla både norrut och söderut.

Motsvarar nyttan den stora investeringen?

Ostlänkenkommunerna ser stora nyttor med ökad järnvägskapacitet i södra Sverige. Framför allt är det förbättrade möjligheter till pendling mellan Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län som är viktigt. Ökad kapacitet möjliggör dessutom överflyttning av godstransporter till järnväg.

Kommunerna konstaterar att det handlar om bättre möjligheter för näringslivet att hitta rätt kompetens liksom möjligheter för människor att hitta arbete och bostad. Vid stora strukturförändande investeringar uppstår alltid stora effekter som är svåra att bedöma. Exempelvis fastigheters värdeökning, näringslivsnyttor och sociala nyttor.

Kommunerna är helt övertygade om att dessa nyttor är tillräckligt stora för att motivera Ostlänken.

Finns det exempel på hur bättre kommunikationer ger ökade nyttor i samhället?

Det finns många exempel på en positiv utveckling i orter som får bättre kommunikationer. Eskilstuna och Strängnäs har utvecklats kraftigt sedan Svealandsbanans öppnande och Strängnäs är nu en del av den integrerade Stockholmsregionen.

Blir det inte bara ökade nyttor för tätorten Nyköping?

Utvecklingen kommer inte bara att påverka de centrala delarna av staden Nyköping. Smidiga byten mellan buss och tåg vid resecentrum gynnar många inom kommunen. Tillsammans med utvecklad kollektivtrafik inom kommunen och mellan angränsande kommuner kommer orterna i kommunen att få tillgång till bättre kommunikationer och bli attraktivare för de boende. Kommunen och regionen kommer dessutom att utveckla övrig kollektivtrafik så att utvecklingen även gynnar andra orter såsom Oxelösund.

Kommunerna är nu inne i en stark utveckling och tillväxt. Troligen delvis driven av förväntade effekter av Ostlänken. För att den ska fortsätta krävs bättre kommunikationer totalt sett, annars riskerar kommuner, regionen och landet tappa i konkurrenskraft.

Borde inte skattepengarna gå till kommunens kärnverksamhet?

Förbättrade kommunikationer ger möjligheter till fler invånare, företags tillväxt och ökade skatteintäkter som kan gå till satsningar på välfärden. Satsningar på bättre kommunikationer skapar dessutom förutsättningar för människor att försörja sig själva och därmed minskar de offentligas kostnader.

Nyköpings resecentrum ligger på bibanan, måste man byta tåg för att åka till Göteborg och blir det någon restidsskillnad mot idag?

Hur tågoperatörer kommer vilja köra sina tåg på Ostlänken är inte bestämt då marknaden är avreglerad. Om man måste ta sig till Norrköping från Nyköping för att byta tåg så är restidsvinsten ca 15 minuter bara däremellan. För Nyköpings del ligger däremot den stora restidsvinsten i de regionala resorna mot exempelvis Norrköping och Stockholm, det vill säga orter många invånare pendlar till och från.

Mer information

Läs mer om Ostlänken

Öppna sidomeny