Framtidens Brandkärr

På den här sidan kan du läsa om arbetet med att planera framtidens Brandkärr och hur du kan vara med och påverka riktningen. Hur ska Brandkärr vara att leva i år 2040? 

Projektet är nominerat till Planpriset! Läs mer här. 

nomineringen i sin helhet

Planen klar - nu fortsätter arbetet

Stadsutvecklingsplanen är klar och godkändes i kommunstyrelsen den 29 augusti 2022. Den består av en nulägesbeskrivning, strukturplan och en stadsbyggnadsvision.

Planen kommer att ligga till grund för hur kommunen vill utveckla området långsiktigt. I och med beslutet i kommunstyrelsen kommer en förstudie att starta som handlar om hur området vid Brandkärrskolan kan utvecklas för att inrymma en ny mötesplats.

Kommunen kommer också att fördjupa samverkan med fastighetsägarna i Brandkärr för att se hur man kan förverkliga intentionerna i planen genom att verka för en gemensam avsiktsförklaring.

Senast i december 2023 ska kommunstyrelsen fatta beslut om en handlingsplan med kommunala åtgärder för Brandkärr, som baseras på slutsatserna i statsutvecklingsplanen.

Ta del av stadsutvecklingsplanen i sin helhet. 

Bakgrund

Stadsdelen Brandkärr har identifierats som ett utsatt område, där segregationen är en utmaning. På kommunstyrelsen i april 2021 beslutades att kommunen ska ta fram en stadsutvecklingsplan för området, för att göra Brandkärr till ett mer integrerat bostadsområde i Nyköping. 

Projektet med att ta fram en stadsutvecklingsplan pågick fram till augusti 2022, därefter startade arbetet med att förverkliga planen. Det sker i olika omgångar. Vissa delar ligger i närtid, andra blickar bortom år 2040. 

En viktig del är att involvera boende, fastighetsägare och andra berörda aktörer under arbetets gång för att möta framtidens behov. 

Tidigare aktiviteter i projektet

Fokusgruppsträffar

Det har varit tre fokusgruppsträffar under hösten 2021 till våren 2022. I dem har boende i olika åldrar, av olika härkomst och från olika delar av Brandkärr deltagit. Det har varit cirka ett 10-tal deltagare per tillfälle.

Syftet har varit att informera Brandkärrsbor om arbetet med stadsutvecklingsplanen, få ta del av och väva in boendes syn och idéer i arbetet och få deras återkoppling på preliminära resultat och slutsatser.

På träffarna har vi till exempel fördjupat oss i följande frågor: befintliga mötesplatser i området, platser som kan förbättras, möjliga platser för förtätning och lokaler, målpunkter och gång-och cykelstråk, samt framtida mötesplatser- vad kan de innehålla?

Viktiga lärdomar från fokusträffarna som samhällsbyggnad tar med sig in i arbetet är:

  • att Brandkärr har många viktiga kvaliteter att ta tillvara på i framtida utveckling av stadsdelen, som till exempel de bilfria gårdarna, grönskan och gemenskapen som finns.
  • Det finns behov av fler platser med möjligheter till aktiviteter för barn, som även lockar vuxna att närvara, både inomhus och utomhus.
  • Brandkärrsborna i fokusgruppen har sett positivt på att tillföra funktioner, som fler lokaler, mötes-och lekplatser utomhus och inomhus samt gång-och cykelbanor genom området som lockar även andra än Brandkärrsbor att röra sig genom och vistas i området.

Enkäter

  • Enkäter om vision och nuläge fanns på kommunens webbplats mellan den 13 augusti och 20 september 2021. Där behandlades frågor som: Vad är viktigt att bevara, förändra och utveckla i Brandkärr i framtiden? Vad vill du se mer av? Resultatet kommer att användas för att ta fram en vision för området. 

Fem steg i projektet

I bilden nedan kan du se hur projektet var upplagt. Läs om de olika stegen i texten nedanför bilden.

Steg 1: Initiera 

I initieringsfasen av projektet ska behovet och syftet definieras. Efter samtal med tjänstemän, platsbesök och informationsinsamling ska tydliga utmaningar definieras som sedan utgör en röd tråd genom arbetet. I detta steg är det framförallt mycket förberedelser och projektorganisering som ligger i fokus.

Steg 2: Nuläge 

I det andra steget fokuserar vi på att förstå områdets nuläge och de utmaningar som identifierats i steg 1. Här sker dialog med medborgare som är ett stöd i arbetet med att förstå platsen ur ett boendeperspektiv. Under steg två så skapar vi oss även en kunskapsöversikt av hur vi kan hantera de specifika utmaningarna, hur andra kommuner arbetat med liknande frågor samt undersöka vilka alternativ som forskningen presenterar.

Steg 3: Visionera 

Steg 2 och 3 pågår parallellt med varandra men har olika syften. I steg 3 ska en stadsbyggnadsvision skapas genom dialog med politiker, medborgare, tjänstemän och fastighetsägare. Stadsbyggnadsvisionen ska ge en riktning till det fortsatta arbetet och vara en ledande faktor i framtida stadsbyggandsprojekt.

Steg 4: Strukturplan och riktlinjer 

Utifrån det material som samlats in i tidigare steg ska en strukturplan och tillhörande riktlinjer tas fram. Detta är en kreativ process som sker inom projektgruppen med stöd från fokusgruppen. Det är i detta steg som ett utvecklingsförslag ska byggas fram.

En strukturplan är ett förslag för hur en stadsdel ska utvecklas. Den visar visionen översatt i en karta. Den har som uppgift att vara kvalitetssäkrande för det fortsatta arbetet genom att visa på stadsrummens kvaliteter, offentliga rum, stråk och rekreation. Den lyfter tidigt fram olika knäckfrågor och behandlar dessa på ett övergripande sätt.

Riktlinjerna syftar till att ge framtida stadsbyggnadsprojekt i området en tydlig riktning för vilka mål och fokusområden som behöver prioriteras. Riktlinjerna kan beskriva vad kommunen anser är viktigt och vad framtida projekt behöver bidra med för att utveckla Brandkärr i rätt riktning.

Steg 5: Sammanställa och förankra

I det sista steget behöver mycket material sammanställas och diskuteras på olika nivåer. Slutresultatet behöver sedan godkännas och en fortsatt väg framåt identifieras.

Om projektet

Arbetet går ut på att identifiera möjligheter för att bättre integrera Brandkärr i Nyköping genom stadsplanering. Planen ska innehålla en stadsbyggnadsvision som är framtagen genom dialog, en strukturplan som utgår från utmaningarna i Brandkärr samt riktlinjer för framtida stadsbyggnadsprojekt. Arbetet med att förverkliga intentionerna i stadsutvecklingsplanen är långsiktigt som kommer att pågå under många år. Vissa delar ligger i närtid, andra blickar bortom år 2040.

I samband med en nyligen genomförd medborgardialog i Brandkärr har behovet av att arbeta med integration brett inom kommunens organisation tydliggjorts. Rapporten för medborgardialogen visar att det finns flera möjligheter som kommunen nu behöver ta vara på inom olika delar av organisationen. Samhällsbyggnads främsta bidrag i arbetet med integration är den långsiktiga sociala hållbarheten kopplad till den fysiska miljön som på sikt kan leda till att Brandkärr blir ett integrerat bostadsområde i Nyköping.

För att lyckas integrera stadsdelen Brandkärr behövs en långsiktig plan som visar på utvecklingsmöjligheterna i bostadsområdet samt prioriterade områden, åtgärder och stråk som en utgångspunkt i det framtida arbetet.

Det finns flera sätt att arbeta med integration genom stadsplanering. Boverket lyfter fem viktiga metoder för att integrera områden; helhetssyn, variation, samband, identitet, inflytande och samverkan. Genom detta projekt kommer vi få möjlighet att arbeta med alla dessa delar för att bidra till ett integrerat Brandkärr.

Mer läsning

Mer om projektets syfte, mål och avgränsningar.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgardialogen 

Stråkanalys

Nu är stadsutvecklingsplanen för Brandkärr klar - Nyhet aug 2022

Ökad integration genom stadsplanering - Nyhet april 2021

Kommunstyrelsen 29 augusti - ta del av tjänsteskrivelsen och beslutet

 

Kontakta oss

Victoria Alstäde
Projektledare och planarkitekt 

0155-24 80 00
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny