Sanering av bangårdsområdet

Inför byggnationen av Nyköpings resecentrum har Jernhusen sanerat marken vid stationsområdet.  

Jernhusen har sanerat marken nära Brunnsgatan och vid Norra Bangårdsgatan (fastigheterna Väster 1:42 och Väster 1:43). På området har det från 1940- till 1970-talet varit verksamheter inom olja- och bensinhantering som gör att marken behöver saneras innan ny verksamhet kan finnas på platsen. 

Saneringen skedde i två etapper. Etapp ett var schaktning av området och bortforsling av jordmassor. Etapp två var den så kallade termiska saneringen. Med hjälp av termisk sanering ”förbränns” de djupt liggande föroreningarna. Jordlagren där föroreningar förekommer hettas upp till dess att de förångas, leds upp till marknivån och vidare in i utrustning som tar om hand om föroreningarna. Metoden är ett effektivt sätt att komma åt de föroreningar som ligger på 4–5 meters djup, eftersom det är svårt att gräva så djupt på ett begränsat område när det finns byggnader och anläggningar i närheten.

De förorenade jordmassorna forslades bort till anvisad deponiplats. Saneringen pågick under 2021 och 2022. 

Öppna sidomeny