Dagvattenledningar i Fågelboområdet

I takt med att Nyköping växer ökar behovet av mer kapacitet i kommunens vatten- och avloppssystem. Nu lägger vi nya dagvattenledningar (regnvatten) samt renoverar vatten- och avloppsledningar i Fågelboområdet. På den här sidan kan du läsa mer om projektet.

Den 28 augusti tog kommunstyrelsen beslut om att bygga om ledningarna i delar av Fågelbo/Öster. Här kan du läsa hela underlaget. Första etappen är på Ringvägen. 

Ringvägen mellan Vallarvägen och Allhelgonavägen

Den 4-8 december infodrar vi avloppsledningarna. Det är vår entreprenör  Aarsleff Rörteknik som utför arbetet. Under arbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Bor du nära så vänta med vädring om fönstret ligger när den ånga som uppstår under renoveringen. Det kommer också att låta en del från maskinerna som jobbar.

Den 12-13 september gjorde vi förberedande markundersökningar för att kontrollera schaktbarhet och jordmån. 

Begränsad framkomlighet 4-8 december

Under arbetet blir framkomligheten på sträckan begränsad och Rättarvägen stängs för genomfartstrafik. Precis vid arbetsområdet i korsningarna Ringvägen/Rättarvägen och Ringvägen/Vallarvägen blir trafiken begränsad till ett körfält. Boende som har parkeringar vid Rättarvägen kommer att komma in till dem via Domänvägen. Gång- och cykeltrafik är fortfarande tillåten. 

Nya ledningar

Nästa steg blir sedan att börja grävarbetena för att lägga de nya ledningarna. Arbetet på Ringvägen mellan Vallarvägen och Allahelgonavägen beräknas vara helt klart till sommaren 2024.

Den nya dagvattenledningen kommer att minska belastningen på miljön och reningsverket. Vi kommer också att renovera vatten- och avloppsledningarna. Med nya ledningar minskar risken för läckor och vattenkvaliteten kan hållas god även i fortsättningen.

När arbetet med ledningar kommit lite längre behöver vi vid vissa tillfällen stänga av vattnet under en kort tid. Berörda hushåll kommer då att informeras via brev i brevlådan eller muntligt.

Träd kommer att ersättas

När vi börjar gräva för de nya ledningarna kommer trädens rotsystem att påverkas. De riskerar att falla omkull eller inte klara sig senare. Det är cirka 20 träd som måste tas bort kommer att ersättas av silveroxlar. Träden längs Ringvägen har undersökts och har nu eller snart nått sin maximala ålder. Några av björkarna har redan dött och är sedan tidigare utbytta till Silveroxlar.

Risk för missfärgat vatten

När ledningarna kopplas om kan missfärgat vatten uppstå. Det är inte farligt, men undvik att tvätta vittvätt. Kontakta oss om vattnet fortfarande är missfärgat efter en stunds spolning.

Öppna sidomeny