Utveckling Spelhagen - Västra hamnen

Tillsammans med Klövern skapar vi en ny stadsdel med ca 460 lägenheter och möjlighet för företag och verksamheter att etablera sig. Vid Västra hamnen ska kajerna vara tillgängliga för allmänheten och båtägare. Den nya bebyggelsen ska utgöra en länk mellan stadsdelar och en attraktiv vistelse- och boendemiljö nära vattnet och centrum.

Sedan förra samrådet 2017 har förslaget omarbetats när det gäller byggnadshöjder och gestaltning men även höjdsättning av allmän plats och kvartersmark för hantering av vatten.

va_Hamnen.PNG

Kajerna och strandpromenaden ska enligt förslaget tillsammans med nya offentliga platser bjuda in även de som inte bor i området. Mellan det norra och sydöstra kvarteret bildas ett ”parktorg” där sittplatser, uteservering och parkbänkar kanske kan göra torget till områdets gemensamma vardagsrum.

Mycket träd och grönska i olika höjder och av olika sorter ska enligt förslaget planteras i området. De föreslagna nya gång- och cykelbanorna ska göra det lätt att både upptäcka de nya platserna och att snabbt ta sig igenom området. Återvändsgatorna mot kajen ska avslutas med en vändplan för på- och avlastning. Genomfart är endast tillåten för renhållnings- och räddningsfordon.

Status för projektet

Positivt beslut om samråd togs på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 20 juni.

Samrådsperioden pågick mellan 26 juni – 11 september 2023. Samrådsförslaget och detaljer kring detaljplanearbetet finns här.

Processen efter samråd:

Efter samrådsperioden sammanställs och bemöts alla synpunkter. Revidering sker av förslaget som ställs ut på granskning, efter att nämnden godkänt det. Sedan antas detaljplanen i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och därefter kan byggnation starta.

Nyköpings kommun äger detaljplaneprocessen och beslutar om hur detaljplanen får användas. Klövern och kommunen äger fastigheterna och är byggaktör i Spelhagen.

Tidplan för byggnation: Klövern har ambition att börja bygga 2029.

Öppna sidomeny