Raspen 1,2 och 3

Syftet med kommande detaljplan är att möjliggöra byggande av blandstad i Nöthagen, på fastigheterna Raspen 1, 2 och 3. Initiativtagare till planen är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Området är drygt 11 hektar stort och för nuvarande detaljplanerat för industri. Det ligger i nära anslutning till stationsområdet och det framtida resecentrum.

Om planarbetet

Förslaget innebär att området omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola. Totalt möjliggör planen ca 1 600 bostäder. Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Dessa byggnader skyddas med bestämmelser i planen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet.

En miljöbedömning av planförslaget har genomförts och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Slutsatsen från MKB är att planen inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan på någon miljöaspekt. Syftet överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta, i vilken Nöthagen pekas ut som ett strategiskt utvecklingsområde för bostäder, kontor och handel.

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande. Övriga dokument är utredningar och material som beskriver intentioner med planen och dess konsekvenser. De handlingar som visar illustrationer med förslag på områdets utformning är framförallt gestaltningsprogrammet och situationsplanen. 

Områdets parkering löses huvudsakligen med parkeringshus som placeras mot väg E4 samt järnvägen och utgör buffert mellan väg/järnväg och bostadsbyggelse. I p-huset mot järnvägen kommer 130 platser vara reserverade för resecentrums pendlarparkering. 

Diarienr: SHB19/235

Status i planarbetet:

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat 2022-11-24 att inte ge prövningstillstånd i ärendet. Detaljplanen har därmed vunnit lagakraft. 

För mer info om vad som är på gång i projektet: nykoping.se - Utveckling Nöthagen

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-26
Sidansvarig: Sara Rangensjö