Vanliga frågor och svar om ny skola, idrottshall och fotbollsplan vid Oppeby skolområde

Här hittar du vanliga frågor och svar om byggnation av ny skola, idrottshall och fotbollsplan vid Oppeby skolområde.

Vad ingår i området "Oppeby/Släbro skolområde"?

 • nuvarande Släbroskolan
 • gamla Oppebyskolan (fd högstadium i området)
 • idrottshallen
 • gamla hemkunskapssalarna, hus B
 • gamla slöjdsalarna, hus C
 • skolgården mellan och runt dessa byggnader 

Det som idag heter Släbroskolan består av Släbroskolans lokaler och tidigare Oppebyskolans högstadielokaler. De senare inhyser idag klasser för de äldre barnen, årskurs 4 – 6, men är i grunden planerad för högstadieundervisning.

Vad görs på skolområdet?

I de förberedande markarbetena har el, värme och vatten dragits mellan byggnader och därefter rivs uttjänta byggnader på området:

 • Arbetet med att dra ny el, värme och vatten på området var klart under våren 2022.
 • Därefter revs de gamla byggnaden för slöjd, hus C och hemkunskap hus B. Den nya idrottshallen började byggas hösten 2022.

Rivning av resterande byggnader, så som nuvarande idrottshall, Släbroskolan och gamla Oppebyskolan, sker stegvis. Nuvarande skolbyggnaderna kommer att vara kvar och användas till nya skolbyggnaden är färdig.

På föregående sida kan du läsa vad som är aktuell i projektet.

Varför ska rivning av gamla byggnader ske? 

Det handlar om att göra plats för ny grundskola med ny idrottshall och ny fotbollsplan enligt detaljplanen för området. För att skolverksamhet ska kunna pågå under rivnings- och byggtiden så behöver el, värme och vatten dras om. De nya dragningarna kommer även att användas av de framtida byggnaderna som ska uppföras på området.

När kommer ny skola, idrottshall och fotbollsplan att vara färdigt? 

 • Idrottshallen beräknas vara färdig hösten 2023.
 • Skolan beräknas vara färdig våren 2026.
 • Fotbollsplanen beräknas vara färdig våren 2027.

Varför kan man inte bara renovera befintliga lokaler?

Det är flera olika aspekter som har spelat in i beslutet att riva och bygga nytt på området. Vi har punktat upp dem här: 

Bedömningen är att det skulle krävas omfattande renoveringar och därtill hörande saneringar av mark för att få de befintliga lokalerna i tillräckligt gott skick: 

Fastigheterna har, och har under många år tillbaka haft, stora problem med fukt, ventilation, lukt, fönster som behöver bytas, fasad som i vissa delar behöver bytas. Vissa salar är redan idag avstängda och används inte av verksamheten på grund av olika problem.

Till exempel så är hemkunskapssalen inte i skick att användas av elever, hus B. Istället får barnen i årskurs 6 åka buss till andra skolor för att ha hemkunskapslektioner.

Nuvarande byggnaders kapacitet att ta emot elever räcker inte till på lång sikt: 

Kapaciteten för Släbroskolan är i dagsläget 430 elever. Det kapacitetstaket nås i år, 2021 och det behövs fler platser i skolan. Om det inte tillskapas i och med nybyggnation kommer ytterligare platser behöva skapas i anslutning till befintliga, vilket också medför en kostnad i form av projektering och byggnation.

Oppeby växer och planer för fler bostäder finns. Därför behövs fler platser till både förskola och skola.  

Gamla Oppebyskolans lokaler är inte anpassade för undervisning av årskurs 4- 6, utan är i grunden planerad för högstadieundervisning: 

Oppebyskolan skulle också till stor del behöva planeras och byggas om då det idag är planerat som högstadieskola.

Stort område skapar logistiska problem för skolan och försvårar samarbetet mellan arbetslagen: 

För verksamheten är det ett problem att skolans olika byggnader ligger långt ifrån varandra. Vid valet att renovera istället för att bygga nytt skulle verksamheten fortsatt arbeta på ett sätt som försvårar samarbete och kollegialt lärande i och med en uppdelning av skolenheterna. 

Det är ett stor område som vi hoppas kommer att användas under fler timmar på dygnet:

Ur ett övergripande stadsbyggnadsperspektiv förordas blandstaden och alternativet innebär att skolområdet kan tillföras annan användning i form av bostäder, längs med Smålandsvägen och delvis Regeringsvägen. Detta är positivt då platsen kommer att används under fler timmar på dygnet än enbart under skoltid. 

Det finns några gamla byggnader på området, har inte de ett historiskt värde och bör bevaras?

Det är intressanta byggnader men passar inte för att driva skola i. Det finns även hälsoskäl då dessa byggnader inte är byggda av hållbara material – renoveringar och underhåll skulle bli mycket kostsamma. 

 

Har du en fråga som saknas här?

 • Använd formuläret längst ned på sidan.
 • Vill du att vi ska kontakta dig med ett svar, kom ihåg att ange din epostadress. 
Öppna sidomeny