Östra Infarten

I maj 2023 började bygget av Östra infarten i Nyköping. Först ut är Nyköpings kommuns delar med ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen och Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen. Parallellt slutförs Trafikverkets planering och upphandling för cirkulationsplats samt vägar och anslutningar till E4:an. På den här sidan kan du läsa mer om projektet. 

Östra infarten är en av Nyköpings viktigaste infartsleder. Planer på att bygga om cirkulationsplatserna och anslutningarna vid Gustavsberg har funnits länge. Våren 2023 började arbetet med Nyköpings kommuns delar som beräknas vara helt klart tillsammans med Trafikverkets delar under 2026. Trafikverkets vägplan vann laga kraft den 23/11 2023.

I mars 2023 beslutade Kommunstyrelsen att ge Tekniska divisonen uppdraget och medel att genomföra byggnationen. Här kan du läsa beslutet från Kommunstyrelsen. 

Arbete i etapper

 • Etapp 1. Ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen och Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen. Våren 2023 till våren 2024.

Vecka 13 fortsätter vi arbetena med den nya cirkulationsplatsen vid Gustavsberg. Vi rensar berget längs med gång- och cykelvägen och justerar den på några ställen. De sista belysningsfundamenten längs med Brandkärrsvägen kommer också på plats.

Vecka 14 fortsätter flytten av fjärrvärme och arbeten med cirkulationsplatsen.

Trafiken kommer hela tiden att kunna ta sig fram till affärerna.

När Trafikverkets nya cirkulationsplats "Lennings väg" är klar bygger vi anslutningar till Stockholmsvägen, nya delen av Brandkärrsvägen och Lennings väg. 

Tidigare arbeten på platsen innehöll bygget av de nya HSB garagen för att göra plats åt den nya cirkulationsplatsen. Fjärrvärmeledningar, el, fiber och en vattenledning vid Gustavsbergsstigen flyttades och var klart i december 2023. Två busshållplatser byggdes och tillgänglighetsanpassades på Brandkärrsvägen.

 • Etapp 2. Högersvängfält Påljungshage

Vecka 13 kommer vi att förbereda arbeten för ett nytt högersvängfält vid cirkulationen vid Påljungshage, från Stenbocksvägen till Lenningsväg. Vi sätter upp en betongbarriär för säkerhet vid arbetsområdet Stenbocksvägen, mäter upp och sätter ut trafikskyltar.

Vecka 14 börjar vi med markarbetena. Arbetet med högersvängfältet beräknas pågå i cirka två månader. 

Det nya högersvängfältet ska avlasta cirkulationsplatsen och göra så att trafiken flyter smidigare.

 • Etapp 3. Ombyggnad av Lennings väg 

Under etapp 3 breddar vi Lennings väg till 2+2 filer söder om Trafikverkets befintliga cirkulationsplats Ekensbergsrondellen. Två tillgänglighetsanpassade busshållplatser ska också byggas. Start för etapp 3 är preliminärt i början av 2025 och klart i slutet av 2025.

Trafikverkets vägplan vann laga kraft den 23/11 2023. 

Arbetet här tar paus från hösten 2024 till början av 2025 i väntan på att Trafikverkets nya cirkulationsplats "Lennings väg" blir klar. Den befintliga Ekensbergsrondellen kommer att vara i drift tills Trafikverkets cirkulationsplats är klar.

 • Etapp 4. Trafikverkets nya cirkulationsplats "Lennings väg"

Bygget beräknas preliminärt ske hösten 2024 till sommaren 2025. Den nya cirkulationsplatsen vid Ekensberg får dubbla körfält i båda riktningarna till av- och påfart vid trafikplats Påljungshage. Lennings väg breddas också med dubbla körfält. När cirkulationsplatsen är klar bygger vi anslutningarna till Stockholmsvägen, nya delen av Brandkärrsvägen och Lennings väg.

 • Etapp 5. Anslutningsvägar till nya cirkulationsplatsen "Stockholmsvägen"

Vi bygger anslutningsväg mellan den nya cirkulationsplatsen "Stockholmsvägen" och Trafikverkets kommande cirkulationsplats "Lennings väg". Detta sker preliminärt sommaren 2025 till vintern 2025.

Trafikverkets planering pågår för cirkulationsplats "Droppen" med avfart och påfart till E4:an.

Bakgrund

Nyköping växer och nya byggnationer som Resecentrum är beroende av fungerande anslutningar från Östra infarten. Samtidigt väntas en fortsatt utveckling av handeln i området. En åtgärdsvalstudie påbörjades 2017 och en trafikutredning 2019. Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats.

Den 4 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera en cirkulationsplats för Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen och Gustavsbergsstigen. Samt vara samordnande part mot Trafikverket i deras delar och vägplan. 

I slutet av september 2022 vann detaljplanerna för Nyköpings kommuns delar laga kraft och projekteringen var klar så att processen kunde gå vidare med upphandling. Trafikverkets delar med vägplan och detaljplan för cirkulationsplats och påfarter till E4 fastställdes den 19 juni 2023.

Projekteringen för Östra infarten har innefattat: 

 • Arbetet har gjort många avvägningar för att få lösningar som är så bra som möjligt för så många som möjligt. All trafikslag har beaktats.
 • Ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen.
 • Breddning av Lennings väg. Ombyggnad av Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats Ekensberg till 2+2 körfält. Körfälten går ihop till 1+1 norr om Pettersbergs busshållplats.
 • Nya gång- och cykelvägar byggs då befintliga behöver rivas på grund av breddning av Lennings väg. Gång- och cykelvägnätet anpassas till nya korsningspunkter med övergångställen vid busshållplatser. Ny belysning anläggs också. Tunneln vid Ekensberg får ny belysning och buskage tas bort för ökad trygghet. En säkrare underfart för gående- och cyklister byggs under E4. 
 • Busshållplats Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen slås ihop och får plattformar mittemot varandra på Brandkärrsvägen.
 • Busshållplats Pettersberg tillgänglighetsanpassas.
 • Högersvängskörfält vid Trafikplats Påljungshage anläggs.
 • HSBs parkering vid söder om OKQ8 bensinmack flyttas. 
 • Trafikverket tar fram en vägplan för en ny cirkulationsplats vid Ekensberg och breddning av Lennings väg med dubbla körfält i båda riktningar till av- och påfart vid trafikplats Påljungshage.

Skiss över området med Nyköpings kommuns och Trafikverkets  delar. 

Källa: PM gemensam översikt Östra Infarten 

skiss över området

Tre detaljplaner för Östra Infarten

I samband med projekteringen av Östra Infarten har tre detaljplaner setts över.

• Detaljplan för Parkering HSB antogs i december 2021.

• Trafikplats Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen antogs i maj 2022 och vann laga kraft 28 september 2022.

• Trafikverkets vägplan som omfattar del av Lenningsväg och anslutningar E4 vann laga kraft den 23 november 2023. Parallellt med vägplanen så togs en ny detaljplan fram för samma område som vägplanen omfattar. Den fastställdes den 19 juni 2023.

Öppna sidomeny