Så här berörs Nyköpings kommun

Ökad tillgänglighet till Stockholmsregionen och Östergötland innebär att Nyköping blir mer attraktivt för företag och nya invånare samt att arbetsmarknadsregionen vidgas ytterligare. 

För att möta utmaningen har kommunen pekat ut järnvägen som strategisk viktig i gällande översiktsplan. Ostlänken kommer att göra det lättare och snabbare att resa mellan exempelvis Stockholm och Nyköping. Den gör det möjligt för fler att enkelt pendla till och från arbete med ett miljövänligt alternativ. När spårkapacitet ökar möjliggörs även ökade godsmängder på befintliga spår vilket är bra för näringslivet och miljön.

Ostlänken gör att fler städer kan nås med kortare restid

Ostlänken kommer att medföra förbättrade kommunikationer både norrut och söderut från Nyköping med en ny bana med förbättrad tillförlitlighet.

Ostlänken ger nya förutsättningar för att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom förkortad restid, tätare trafik, ökad tillförlitlighet samt att fler städer kan nås med kortare restid. Ostlänken kommer även att förbinda Sveriges tredje största utrikesflygplats, Stockholm Skavsta flygplats, med Stockholm och Arlanda och skapa potential för fler resenärer och företag på Skavsta.

Kommunens attraktionskraft ökar

Ostlänken är även ett viktigt samhällsbyggnadsprojekt genom att den stärker kommunens attraktivitet för bostäder och företagande. Det bedöms bidra till ökad befolkning och bostadsbyggande.

Stadsplanering med hänsyn till Ostlänken

Kommunen arbetar med att skapa ett resecentrum i centrala Nyköping, förtätning av stadskärnan samt utveckling av nya bostadsområden. Det pågår också ett arbete med att planera för resecentrum på Stockholm Skavsta flygplats.

Läs mer om hur Nyköping växer mot framtiden och om hur vi arbetar med översiktsplanering

Nyköpings kommuns roll och ansvar

Som alla kommuner i Sverige har Nyköpings kommun har så kallat planmonopol. Därmed är kommunen den enda som kan besluta om en ny eller ändrad detaljplan, där det krävs. Det är en viktig process i arbetet med en järnvägsplan där järnvägsplanen och detaljplaner måste hanteras parallellt. Kommunen godkänner också bygglov och har tillsyn över miljöfrågorna under projektets gång. Kommunen har även en viktig roll kring natur-, kultur, miljö- och frilufsfrågor som beröras av järnvägen.

Kommunen agerar även som remissinstans i alla delar och granskar de underlag som Trafikverket tar fram under processens gång.

Mer information

Ta del av vanliga frågor och svar om Ostlänken.

Öppna sidomeny