Bilder på Nyköpings resecentrum

Här kan du ta del av illustrationer över hur resecentrum kommer att se ut när byggnationen är klar. 

Översiktsbild resecentrum

I anslutning till den södra byggnaden finns bussterminal för stads- och regionbussar (se närmast i bild). Här blir det också en park.

Inne i bussterminalen kommer det finnas plats för café och handel.

Byggnaden längst till höger i bild är ett hus för cykelparkering. 

De äldre delarna av godsmagasinen kommer att bevaras men flyttas närmare nuvarande stationsbyggnad (se hus med rött tegeltak längst till vänster i bild). Resten av godsmagasinen kommer att rivas.

Norra entrébyggnaden 

norra_entre.png

Invändigt väntsal 

inne i väntsalen.jpg

Södra entrébyggnaden och bussterminal  

imageqsoek.png

Bussterminal detaljbild 

bussterminal.jpg

Både entrébyggnaderna och bussterminalen har inspirerats av historiska byggnader i Nyköping: nuvarande stationsbyggnad och Tingshuset som också är byggda i rött tegel. De två entrébyggnaderna ligger på varsin sida av spåret och byggs av tegel med mycket glas och den bärande konstruktionen har hämtat inspiration från dagens tak på perrongen. 

I entrébyggnaderna finns hiss och rulltrappa samt en gångpassage under spåren så att man kan ta sig mellan byggnaderna. På perrongen byggs en bredare och längre mittplattform, ca: 355 m lång. Det blir en helt ny sidoplattform, i anslutning till bussterminalen, ca: 400 m lång. 

Vid norra entrébyggnaden kommer det att finnas utrymme för att korttidsparkera med bil.

Västra passagen, utvändigt och invändigt 

vä_passage.png

västra passagen.png

Ungefär i höjd med nuvarande Pressbyrån byggs en ny gång- och cykelpassage under spåret, Västra passagen. Den blir 8 meter bred, ljus och luftig. Hiss och trappor ansluter till mittplattformen från väster. Man kommer att kunna se genom hela passagen, vilket kommer bli ett lyft för idag upplevs platsen som både mörk, otrygg och otillgänglig med trappor. På väggarna i passagen finns konstnärlig utsmyckning som utförs av en upphandlad konstnär.

Terrasser på norra sidan  

imagef5y5k.png

På andra sidan Västra passagen byggs terrasser - trappor - i olika nivåer och en grönyta. Längs Norra Bangårdsgatan byggs en gång- och cykelväg som löper längs villorna. En ny allé ska planteras för att behålla grönskan. 

Brunnsgatan sett från Öster

brunnsgatan.png

Brunnsgatan breddas med fler körfält för att förbättra framkomlighet för kollektivtrafik, ambulans, polis och räddningstjänst. Gatan kommer även att sänkas, till en fri höjd på 4,7 m under bron. Det blir breda gång- och cykelbanor på båda sidorna Brunnsgatan.

Över Brunnsgatan byggs två nya järnvägsbroar. Den södra bron rivs och byggs först, preliminärt 2024 och sedan den norra bron preliminärt 2025. I samband med brobytena kommer Brunnsgatan att stängas av i kortare perioder, någon vecka åt gången vid exempelvis formbyggnation, gjutningsarbeten eller dylikt.

Öppna sidomeny