Förpackningar

Det ska bli enklare för hushållen att sortera sitt förpackningsavfall, så att mer kan återvinnas. Den förra regeringen tog beslut om förändringar som sker stegvis under de kommande åren.

Det här har hänt och kommer att hända framöver:

  • Den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från hushåll.
  • Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna förpackningsavfall nära bostaden.

Med förpackningsavfall menas pappers-, plast- och metallförpackningar samt förpackningar av färgat och ofärgat glas.

Genom förändringen skapas en sammanhållen avfallshantering där kommunen har ansvaret för all insamling. Det blir då lättare för medborgarna att veta vart de ska vända sig med frågor.

Tidigare har insamlingen av förpackningsavfall skötts av producenterna via Förpackningsinsamlingen FTI medan kommunen har ansvarat för insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.

Hur ändras förpackningsinsamlingen för villahushåll?

Den 1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen nu har tagit över ansvaret för återvinningsstationerna (som tidigare har ägts och skötts av Förpackningsinsamlingen FTI).

Hushållen fortsätter att sortera sina förpackningar och lämna på återvinningsstationer som tidigare.

Från 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna förpackningsavfall på den plats där kommunen redan samlar in mat- och restavfall. I Nyköping har det tagits ett inriktningsbeslut om att ha insamling i fyrfackskärl hos villahushållen. Det skulle innebära att varje hushåll får två kärl med fyra fack vardera och alltså kunna lämna åtta olika avfallsslag vid den egna bostaden (restavfall, matavfall, pappers- plast- och metallförpackningar, färgat och ofärgat glas samt returpapper). Läs mer om inriktningsbeslutet för fyrfackskärl här.

Hur ändras förpackningsinsamlingen för flerbostadshus?

Den 1 januari 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar. Det innebär att kommunen nu har tagit över ansvaret för den fastighetsnära insamlingen av förpackningar i flerbostadshus och samfälligheter eller motsvarande, oavsett vilken entreprenör som hämtat där tidigare.

För de som har abonnemang för insamling av pappersförpackning och wellpapp i fastigheten sker en liten justering. Från och med 2024-01-01 är wellpapp och pappersförpackningar en och samma fraktion. De får läggas i samma kärl och får en gemensam rad på fakturan.

Kommunen har också tagit över ansvaret för återvinningsstationerna (som tidigare har ägts och skötts av Förpackningsinsamlingen FTI).

Hushållen kan fortsätta att sortera sina förpackningar och lämna på återvinningsstationer som tidigare.

Från 1 januari 2027 ska alla hushåll, även boende i flerbostadshus, ha möjlighet att sortera sina förpackningar i anslutningen till bostaden. Helst ska förpackningarna kunna lämnas på samma plats där hushållen idag lägger restavfall och matavfall.

De flerbostadshus som idag saknar insamling av förpackningar behöver därför göra plats för behållare för samtliga förpackningsslag (pappers-, plast- och metallförpackningar samt färgade och ofärgade glasförpackningar) innan 2027. Det är upp till fastighetsinnehavaren att avgöra om insamlingen ska ske i ett gemensamt utrymme i fastigheten, i kärl på gården eller i ett miljöhus etc. Men lösningen behöver följa kommunens krav på utformning för att säkerställa att avfallshämtning kan utföras. 

Kommunen tillhandahåller de kärl som behövs för insamlingen. Övriga kostnader står fastighetsägaren för. 

Att planera storlek på avfallsutrymmet

Nedan finns en beräkning för hur mycket förpackningsavfall ett bostadshus med 20-25 hushåll ger upphov till per vecka. Använd gärna den schablonen om ni ska planera ett avfallsutrymme. Det är en beräkning att utgå i från men det kan behöva göras lokala anpassningar. Tänk också på det utrymme som behövs för att hantera mat- och restavfall och eventuellt returpapper. Observera att bygglov kan krävas för ett avfallsutrymme.

Ni kan också kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen via mejl tekniska.divisionen@nykoping.se för att få hjälp med utformning av avfallsutrymmen.

Beräknat behov för ca 20-25 lägenheter

Förpackningsslag

Tömningsfrekvens 

Antal kärl

Kärlstorlek (liter)

Pappersförpackningar

varannan vecka

3

660

Plastförpackningar

varannan vecka

2

660

Metallförpackningar

1 gång/månad

1

240

Glasförpackningar färgat glas

1 gång/månad

1

240

Glasförpackningar ofärgat glas

1 gång/månad

1

240

I Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen finns en schablon som också går att använda i era beräkningar. 

Beräkna plats för avfallskärlen

Nedan finns ungefärliga mått på de avfallskärl som kommunen erbjuder. Avståndet mellan varje kärl ska vara minst 6 cm. Det ska också finnas en fri gång mellan kärlraderna (där kärlen hanteras vid tömning) som ska vara minst 1,5 meter. 

Kärlstorlek  (liter)

Höjd (cm)

Bredd (cm)

Djup (cm)

140

110

50

60

240

110

60

70

370

110

80

90

660

120

140

80

Finns det en samlokaliserad verksamhet i flerbostadshuset?

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare för förpackningsavfall som hushållen använder. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen via tekniska.divisionen@nykoping.se om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare behövs ett godkännande från dig som är fastighetsägare att verksamheten ställer dit egna avfallskärl.

Användbara länkar till mer information:

Obligatoriska uppgifter om insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus

För att övergången ska gå smidigt och kunna fortsätta utan uppehåll behöver vi få in uppgifter om förpackningsavfall från alla hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter eller motsvarande. Uppgifterna ska lämnas in av dig som ansvarar för avfallshanteringen. 

Här rapporterar du in uppgifter om förpackningsinsamlingen i din fastighet

Obs! Om du har flera fastigheter, ladda istället hem excelfilen via knappen nedan och mejla den ifylld till e-postadressen som vi anger i filen.

Excel-fil för dig som har flera fastigheter

Vad är syftet med de nya bestämmelserna för förpackningar?

• Öka återvinningen av förpackningar.
• Effektivisera genom att samordna insamlingen av förpackningar med insamling av matavfall, restavfall samt returpapper.
• Minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
• Säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett sätt som är bra för miljö och hälsa.

Öppna sidomeny