Schaktmassor

Här hittar du information och anmälningsblankett för lämning av schaktmassor. Renhållningen kan ta emot schaktmassor till sluttäckningen av deponin på Björshults avfallsanläggning. 

 • Vi tar emot schaktmassor för återvinning i anläggningsändamål. Vi tar emot rena schaktmassor, KM-massor, MKM-massor och IFA-massor. Prissättningen kan variera beroende på föroreningsinnehåll, där renare massor är billigare jämfört med mer förorenade massor. Massornas sammansättning får utgöras av sand, grus, sten, jord, och massorna får maximalt bestå av 10 procent stapelbar lera per lass. Det ställs även krav på den organiska andelen. Om massorna innehåller stenblock, kontakta infartskontrollen för mer information.
 • Massorna ska genomgå en grundläggande karaktärisering innan mottagning, där avfallets ursprung, sammansättning och egenskaper ska beskrivas. Avfallsproducenten behöver därför fylla i deklaration för avfall till deponiavfall, schaktmassor och avfall till anläggningsändamål (e-tjänst). Deklarationen ska godkännas innan leverans till avfallsanläggningen, så skicka in ansökan i god tid innan du vill transportera bort massorna.
 • Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ärendet är, men vår målsättning är ge besked inom sju arbetsdagar. Vi kan säga nej till att ta emot schaktmassor även om kraven uppfylls, eftersom vår efterfrågan på massor kan variera över tid. Provtagning ska utföras av en ackrediterad provtagare eller av en erfaren provtagare med kunskap om provtagning av schaktmassor eller annat avfall.
 • Jungfruliga schaktmassor behöver ej provtas, men dess opåverkan ska styrkas genom beskrivning och försäkran i deklarationen. Med jungfrulig mark avses opåverkade platser som aldrig blivit utfyllda, där miljöfarlig verksamhet aldrig bedrivits och där förvaring av kemiska produkter aldrig skett.
 • Vi tar inte emot schaktmassor som innehåller den invasiva växten parkslide och dess hybridarter, varken som planta eller andra grobara delar (t.ex. rötter). Om era schaktmassor kan innehålla andra invasiva växter, kontakta infartskontrollen för mer information. Vi tar inte heller emot muddermassor.
 • Vi kan inte ta emot schaktmassor för mellanlagring i avvaktan på provtagning och analys.

Så går det till:

 • Ring innan för att stämma av om er typ av massor kan tas emot. Björshults avfallsanläggning: 0155-45 77 45
 • Du som lämnar avfallet (avfallsproducenten) måste ha ett analysprotokoll som styrker massornas innehåll av föroreningar.
 • Är det jungfrueliga massor som lämnas behövs inget analysprotokoll, men ska styrkas genom beskrivning och försäkran i anmälningsblanketten. 
 • E-tjänsten Mottagning av schaktmassor för anläggningsändamål ska skickas in för godkännande i god tid innan vi kan ta emot massorna. Vid infartskontrollen på Björshult kommer massorna att okulärbesiktigas för att kontrollera att uppgifterna stämmer. Vid misstanke om att uppgifterna inte stämmer avvisas massorna och du som lämnar massorna (avfallsproducenten) får köra bort dem. Kommunens miljöenhet underrättas. En straffavgift kan komma att tas ut.
 • Renhållningen kan säga nej till att ta emot massor även om kraven uppfylls. Detta då efterfrågan på typ av massor kan variera över tid.

Följande krav ställs:

 • Är det jungfrueliga massor ska det styrkas genom beskrivning och försäkran. Med jungfrueliga mark avses opåverkade platser som aldrig blivit utfyllda, där miljöfarlig verksamhet aldrig bedrivits och där förvaring av kemiska produkter aldrig skett. 
 • Schaktmassorna får bestå av jord, sten och grus. Vi kan inte ta emot lera.
 • Massorna ska vara avvattnade. Inga flytande massor tas emot.
 • Muddermassor tas inte emot.
 • Schaktmassorna får inte innehålla asfalt, trädgrenar, stubbar eller stora skut.
 • Schaktmassorna får inte blandas ut med andra massor så att föroreningshalten späds ut.
 • Massorna får inte innehålla föroreningshalter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Analysprotokoll ska bifogas (se även under punktlistan högst upp). Avfallskoden är 170504.
 • Provtagning ska utföras av en ackrediterad provtagare, eller av en provtagare med erfarenhet och kunskap om provtagning av schaktmassor. 

Minimikrav på provtagning:

I listan nedan anges minimikraven på provtagning och analys.
PCB7 ska analyseras om det finns risk för att detta finns på platsen. Finns det risk för andra föroreningar ska dessa analyseras. Avfallsproducenten ska ha kunskap och ansvarar för att detta.

Parameter, anges i mg/kg TS  

Arsenik         Alifat>C5-C8
Bly       Alifat>C8-C10
Kadmium       Alifat>C10-C12
Koppar   Alifat>C12-C16
Krom, totalt   Alifat>C16-C35
Kvicksilver   Aromat>C8-C10 
Nickel   Aromat>C10-C16 
Zink   Aromat>C16-C35
PAH-L    
PAH-M    
PAH-H    


Priser, moms tillkommer:

Typ av schaktmassa Pris kr/ton
Blandade schaktmassor 90
Sten och grus   45
Jord   45

Felaktiga uppgifter eller massor kommer att debiteras med en straffavgift på 10.000 kronor + aktuell mottagningsavgift 600 kronor.

Hantera överskott av schaktmassor

Om du som beställare, fastighetsägare och entreprenör ska hantera schaktmassor finns det flera saker du behöver tänka på. Läs vad som gäller för hantering av schaktmassor. 

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors 07-16, 
lunchstängt kl. 12-13
fredagar 07-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter