Avfall från företag och verksamheter

Här har vi samlat information om avfall och återvinning för dig som har ett företag eller annan verksamhet. 

Företag och verksamheter är välkomna att lämna verksamhetsavfall till Björshults avfallsanläggning. Anmälan sker i infartskontrollen, även vid små mängder avfall. Öppettiderna i infartskontrollen är helgfria vardagar klockan 07.00-16.00. 

Om du ska lämna avfall till återvinningscentralen, inte till avfallsanläggningen, läs mer på sidan om Björshults återvinningscentral eller under rubriken "Att lämna avfall till återvinningscentralen" på den här sidan. 

 • Om du har frågor inför besöket, till exempel gällande ifall du behöver förbereda dokument eller om kostnader för att lämna avfall, går det bra att stämma av med infartskontrollen per telefon 0155-45 77 45 innan du besöker oss.
 • Vi tar emot bygg- och rivningsavfall och annat verksamhetsavfall. Vi tar dock inte emot stubbar/stockar, kemikalier och andra kemiska produkter.
 • Osorterat avfall som lämnas får inte innehålla farligt avfall, till exempel impregnerat trä, el-avfall eller kemikalier. Farligt avfall ska sorteras ut separat.
 • Läs mer om avfallsregler för företag och verksamheter.

Taxa för verksamhetsavfall

Här hittar du taxan för att lämna avfall till Björshults avfallsanläggning.

Det gäller för olika avfall

Restavfall och matavfall

Alla verksamhetsutövare ska ha ett kärl för restavfall och ett för matavfall och ha avtal med Nyköpings kommun för hämtning av avfallet. De kärlen är avsedda för avfall som kommer från exempelvis personalmatsalar, fikarum, toalettutrymmen och kontor, inte för avfall från din verksamhet.

Förpackningar

Du som driver en verksamhet där det uppstår förpackningsavfall har ett ansvar att se till att det lämnas till återvinning. Exempel på verksamheter där förpackningsavfall uppstår är restauranger, sjukhus, butiker, kontor, byggföretag och från offentliga tillställningar utomhus.

Det här gäller när du ska lämna förpackningsavfall:

 • Företag och verksamheter kan själva lämna sitt förpackningsavfall utan kostnad hos Stena Recycling som är NPA:s mottagningsplats i Nyköping. Läs mer om mottagningsplatsen och villkoren här. 
 • Företag och verksamheter kan också teckna avtal om hämtning av förpackningsavfall med kommunen eller privat entreprenör, som transporterar förpackningsavfallet till mottagningsplatsen. 
 • Företag och verksamheter kan anlita en privat aktör som driver ett marknadsdrivet system för återvinning, som är anmält till Naturvårdsverket.
 • Företag och verksamheter får inte lämna sina förpackningar på återvinningsstationerna. 

Krav på att tömma förpackningar

Från 1 jauari 2024 finns en ny lag som innebär att förpackningar ska tömmas på sitt innehåll innan de sorteras. Det gäller allt avfall utom läkemedel och farligt avfall. Det gäller även olja och fetter. 

För verksamheter som inte kan uppfylla kravet om att tömma förpackningar från sitt innehåll finns möjlighet att ansöka om dispens. Det kan till exempel gälla verksamheter som behöver slänga förpackningar med avfall i restavfallet under en övergångsperiod. 

Läs mer på Naturvårdsverket om förpackningsavfall från verksamheter

Är din verksamhet samlokaliserad?

 En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av förpackningsavfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen via tekniska.divisionen@nykoping.se om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare krävs godkännande från fastighetsägaren att ställa upp egna avfallskärl eller motsvarande insamlingslösning.

Tidningar

Företag och verksamheter som vill lämna tidningar och annat returpapper kan beställa det från den insamlare som Nyköpings kommun har avtal med. Tjänsten beställs direkt från insamlaren och utförs enligt överenskommelse med denne.

Kontaktuppgifter:

Broms Renhållning AB

Telefon: 0155-310 29, 0155-21 31 90

E-post: info@bromsrenh.se

Att lämna avfall till återvinningscentralen

Företag betalar en avgift för att lämna avfall på Björshults återvinningscentral.

Varför behöver mitt företag betala – det var väl gratis förut?

Avfall som lämnas av företag på en återvinningscentral faller inte under kommunalt ansvar, så som privathushållens avfall gör. De flesta kommuner tar därför ut en avgift när företag ska lämna avfall på ÅVC. Tidigare har vi finansierat den avfallshanteringen genom att lägga in kostnaden för den i en fast avgift som alla företag betalar i sin avfallstaxa för hämtning av avfall. Kostnaden har då varit fördelad på alla företag, oavsett om de använder återvinningscentralen eller ej.

Nu sänker vi den fasta avgiften för avfallshämtning, så att den avgiften blir lägre för alla, och inför avgift för ÅVC-besök. Det innebär att företag som lämnar avfall på ÅVC betalar för det, medan de företag som inte nyttjar ÅVC inte längre behöver stå för kostnaden för andras avfallshantering.

Vad kostar det för mitt företag att lämna avfall på återvinningscentralen?

Varje besök kostar 345 kronor, exklusive moms. Priset gäller från och med 1 januari 2024.

Kostar det mindre att lämna bara små mängder avfall?

Nej. Kostnaden tas ut för varje besök och är inte beroende av hur mycket eller lite avfall som lämnas. Det är fördelaktigt att samla på sig avfall under en period och lämna det vid ett samlat tillfälle istället för att lämna lite och ofta. På återvinningscentralen får dock inga tunga fordon (över 3,5 ton) köras, så det går inte att samla hur mycket avfall som helst.

Hur gör jag när mitt företag ska lämna avfall på återvinningscentralen?

Första gången ditt företag ska lämna avfall på Björshults återvinningscentral, säg till i infartskontrollen. Vi lägger in ditt företag som kund i vårt kundsystem. Då får du ett kort som du sedan ska läsa av vid de kommande besöken. För att rätt uppgifter ska kopplas till ditt kort behöver du uppge företagets organisationsnummer, fakturaadress och telefonnummer.

De kommande gångerna drar du kortet i terminalen vid vågen i infartskontrollen vid varje besök.

Kan vi få flera kort till mitt företag?

Ja, det är bra om alla som behöver lämna avfall från företaget har ett eget kort i sitt fordon.

Hur betalar jag?

Du får en samlingsfaktura en gång per månad där alla dina besök den senast månaden finns med.

Mitt företag behöver inget kort, vi ska bara göra ett enda besök. Hur gör jag då?

Anmäl ditt besök i infartskontrollen så kommer du att få du en faktura på 345 kronor för ditt besök. Du behöver inte skaffa ett kort för avläsning.

Gäller avgiften allt slags avfall?

Ja, avgiften gäller när verksamheter ska lämna avfall på återvinningscentralen, oavsett vilken fraktion som ska lämnas.

Jag använder min företagsbil men avfallet jag ska lämna kommer från mitt hushåll, inte från företaget. Kostar det ändå?

Det är gratis för privatpersoner att lämna avfall på återvinningscentralen. Om du ska lämna avfall från ditt hushåll, ta kontakt med ÅVC-personalen innan du börjar lasta ur bilen. Vi utgår ifrån att våra besökare är ärliga och vi är vana att se skillnad på avfall från hushåll och företag.

Deponiavfall

Avfall som inte kan återvinnas ska sorteras ut separat för att sedan deponeras. Deponiavfall är dyrt att bli av med för avfallslämnaren, så ju mer du som kund kan sortera ut till återvinning och materialåteranvändning, ju mindre kostar det att bli av med ditt avfall.


Björshults avfallsanläggning tar emot icke-farligt avfall och asbest för deponering. Avfallet tas emot som källsorterad deponirest. För asbest gäller specifika hanteringsregler.

Deponiavfall ska alltid genomgå en grundläggande karaktärisering innan deponering, där avfallets ursprung, sammansättning och egenskaper ska beskrivas. Avfallsproducenten behöver därför fylla i deklaration för avfall till deponiavfall, schaktmassor och avfall till anläggningsändamål (e-tjänst).

Deklarationen ska godkännas innan leverans till avfallsanläggningen. Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ärendet är, men vår målsättning är ge besked inom sju arbetsdagar.

Asbest

Från 1 mars och framåt kommer kunder (privatpersoner, företag och verksamheter) att kunna lämna max 100 kg asbest per tillfälle och dag på Björshult. 

Förändringen beror på att deponicellen för asbest på Björshult snart är full. När cellen är full kommer deponeringen att upphöra och deponin kommer att sluttäckas.

Om det skulle komma in mer asbest än beräknat kan deponicellen på Björshult bli full tidigare än planerat. Det innebär att begränsningen på 100 kg kan börja gälla tidigare än det planerade datumet 1 mars.

Under perioden fram till den 1 mars uppmanas därför de kunder som vill lämna mer än 100 kg asbest att kontakta infartskontrollen på Björshult via telefon 0155-45 77 45, för att i förväg få besked om möjligheten att lämna sina asbestmängder.

Det här gäller vid lämning av asbest från 1 mars

 • Den som vill lämna asbest tar kontakt med infartskontrollen vid ankomst till Björshult (gäller redan idag).
 • Asbest ska vägas över vågen i infartskontrollen. Max 100 kg/tillfälle och dag får lämnas av kunden.
 • Asbest tas emot i en container på avfallsanläggningen (ej på ÅVC:n).
 • Förpacka asbesten i byggplast eller tjocka plastsäckar som rymmer max 10 kg. Förpackningarnas vikt får inte överstiga vad en person kan lyfta, man ska själv kunna lägga ned asbesten i containern. Förpackningarna ska vara ordentligt tejpade och väl förslutna, och uppmärkta med texten asbest.

Företag och verksamheter som lämnar större mängder

Företag som vill lämna större mängder asbest (mer än 100 kg) uppmanas att ta kontakt med andra avfallsanläggningar, exempelvis Vika Avfallsanläggning i Katrineholm eller Tekniska Verken i Linköping AB.

Kommunen rekommenderar företag att undersöka möjligheten att själv lagra asbest upp till 1 ton/tillfälle innan borttransport. Detta sker via en anmälan till miljöenheten via e-tjänst: nykoping.se - Miljö - Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Schaktmassor

Vi tar emot schaktmassor för återvinning i anläggningsändamål. Vi tar emot rena schaktmassor, KM-massor, MKM-massor och IFA-massor. Prissättningen kan variera beroende på föroreningsinnehåll, där renare massor är billigare jämfört med mer förorenade massor. Massornas sammansättning får utgöras av sand, grus, sten, jord, och massorna får maximalt bestå av 10 procent stapelbar lera per lass. Det ställs även krav på den organiska andelen. Om massorna innehåller stenblock, kontakta infartskontrollen för mer information.

Massorna ska genomgå en grundläggande karaktärisering innan mottagning, där avfallets ursprung, sammansättning och egenskaper ska beskrivas. Avfallsproducenten behöver därför fylla i deklaration för avfall till deponiavfall, schaktmassor och avfall till anläggningsändamål (e-tjänst). Deklarationen ska godkännas innan leverans till avfallsanläggningen, så skicka in ansökan i god tid innan du vill transportera bort massorna.

Handläggningstiden kan variera beroende på hur komplicerat ärendet är, men vår målsättning är ge besked inom sju arbetsdagar. Vi kan säga nej till att ta emot schaktmassor även om kraven uppfylls, eftersom vår efterfrågan på massor kan variera över tid. Provtagning ska utföras av en ackrediterad provtagare eller av en erfaren provtagare med kunskap om provtagning av schaktmassor eller annat avfall.

Jungfruliga schaktmassor behöver ej provtas, men dess opåverkan ska styrkas genom beskrivning och försäkran i deklarationen. Med jungfrulig mark avses opåverkade platser som aldrig blivit utfyllda, där miljöfarlig verksamhet aldrig bedrivits och där förvaring av kemiska produkter aldrig skett.

Vi tar inte emot schaktmassor som innehåller den invasiva växten parkslide och dess hybridarter, varken som planta eller andra grobara delar (t.ex. rötter). Om era schaktmassor kan innehålla andra invasiva växter, kontakta infartskontrollen för mer information. Vi tar inte heller emot muddermassor.
Vi kan inte ta emot schaktmassor för mellanlagring i avvaktan på provtagning och analys.

Renoverings- och rivningsavfall

Byggarbete, renovering och rivning ger flera olika typer av avfall. Det är viktigt att du som verksamhetsutövare sorterar ut avfallet på rätt sätt. Du kan också behöva anmäla, inventera och göra en rivningsplan. Här kan du läsa om vad som gäller vid renovering och rivning. 

Riskavfall från verksamheter

Inom sjukvård, tandvård, fotvård och hos veterinärer, akupunktörer och tatuerare uppkommer ofta riskavfall i form av av kanyler, skalpeller och annat smittförande, stickande eller skärande avfall. Till riskavfall räknas även härdplastavfall, fixeringsvätska, framkallningsvätska, blyfolie, fotografisk film och läkemedelsavfall.

De verksamheter som hanterar riskavfall kan teckna ett abonnemang hos entreprenörer som har tillstånd att hämta och köra farligt avfall. Kommunen hanterar inte riskavfall från verksamheter.

 

Öppna sidomeny

Nyheter