Öster 1:1 och Brandholmen 1:1 (sjömacken)

Den inkomna begäran om planbesked inkom 2022-01-17 från Mark- och exploateringsenheten och syftar till att möjliggöra för sjömack på östra hamnsidan. Det ingår även att säkra att andra önskade framtida funktioner i närområdet enligt utredning "Hamnutveckling Stadsfjärden" slutrapport 2021-04-19 (SHB17/147). 

 

Om planarbetet:

Planområdet ligger på den östra hamnsidan i Nyköpings tätort, och utgörs av ett hamn- och parkområde. Inom planområdet finns allmän platsmark bestående av ett parkområde med grusade ytor och planteringar, kaj och ett vattenområde. Inom vattenområdet finns idag en båtbottentvätt och en gästhamn.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en sjömack med drivmedelsförsäljning. Mackens exakta läge studeras inom planarbetet. Andra möjliga funktioner i närområdet som planeras ingå i detaljplanen är plats för båtbottentvätt, laddplats för elbåtar, ny layout för gästhamn, nytt servicehus, boardwalk längs med vattnet mfl. Några av dessa funktioner finns redan idag men säkerställs fortsatt genom reglering på plankartan. 

Det stämmer väl överens med målbilden i Översiktsplan 2040 för Kungshagen att möjliggöra för sjömack samt för andra nämnda framtida funktioner i området. Enligt översiktsplanen blandas här i framtiden bostäder med en betydande del offentlig och kommersiell service så som t ex fritidsanläggningar samt grönområden och parker. Flytten av sjömacken möjliggör även planerad utveckling av Västra hamnsidan, med ny stadsbebyggelse, vilket också ligger i linje med Översiktsplan 2040.

Aspekter som behöver studeras närmare under planarbetet är bland annat lämpligt läge för sjömack med tanke på risker förknippade med mackverksamheten, befintliga markföroreningar, angöring, hänsyn till gång- och cykelstråk, grönområdets funktioner, stadsbild, trygghet mm. Det ingår generellt i planarbetet att säkra för fortsatt god tillgänglighet, trygghet och säkerhet för de som går och cyklar i det välbesökta hamnområdet när nya funktioner adderas.

Diarienr: SHB22/21

Status i planarbetet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 5 september 2023 att detaljplanen får skickas ut på samråd. Samrådet pågick mellan 15 september och 13 oktober 2023.

 

Kontakta oss

Handläggare:

Erik Arnaryd Dungert
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-12-12
Sidansvarig: Erik Arnaryd Dungert