Avgifter och taxor för bygglov

Nyköpings kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov. Hur mycket du ska betala styrs av byggnadens storlek, placering och hur komplicerat ditt ärende är.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller om det blir ett negativt besked tar vi ut en avgift för den handläggning som har gjorts. Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Går det att få besked i förväg?

Många vill veta i förväg vad bygglovet ska kosta. Detta kan du se genom att leta upp din ärendetyp i taxan. 

Avgiften är består av en timkostnad och en handläggningstid per ärendetyp. Handläggningstiden skiljer sig åt beroende på om åtgärden är planenlig, innebär en avvikelse från planen eller om åtgärden är avsedd att utföras i ett område utanför planlagt område. I ärenden där nybyggnadskarta behövs ingår kostnaden för denna i avgiften.

Taxan består av två delar, först avgiftstabeller för olika typärenden och sedan tidsuppskattningstabeller med information om hur lång handläggningstid varje ärenden tar.

Taxa för ärenden som inkommit 2021 och 2022

Taxa för ärenden som inkommit 2023

Taxa för ärenden som inkommit 2024

Exempel på olika avgifter

 • Bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus, 37 091 kronor
 • Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, 11 814 kronor
 • Anmälan av komplementbostadshus (Attefall) med tekniskt samråd, 14 287 kronor
 • Anmälan av komplementbostadshus (Attefall) utan tekniskt samråd, 8 792 kronor
 • Anmälan av komplementbyggnad (Attefall), 7 693 kronor
 • Bygglov för uppsättning av skylt, 9 342 kronor
 • Bygglov för uppförande av mur/plank, 8 517 kronor
 • Rivningslov med tekniskt samråd, 15 386 kronor
 • Rivningslov utan tekniskt samråd, 8 792 kronor
 • Marklov med tekniskt samråd, 13 188 kronor
 • Marklov utan tekniskt samråd, 8 792 kronor
 • Marklov för trädfällning, 5 220 kronor
 • Installation av eldstad eller rökkanal, 4 396 kronor
 • Väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal, 3 297 kronor

Planavgift

Ibland kan det tillkomma en så kallad planavgift. Planavgiften beslutas i samband med att en detaljplan blir antagen, och gäller för de bygglov där den nya detaljplanens bestämmelser nyttjas.

Planavgift tas i dagsläget ut för detaljplanerna "Brandholmen 1:1 och del av Bryngelstorp 1:4 m.fl. (P10-11)" och ändring av detaljplan för "Uven 1-6, Brandkärr (P64-13)".

Avgifter vid automatiskt fattade beslut

Även om ett beslut fattas automatiskt kan vi komma att ta ut en avgift. Det beror på att det alltid är en riktig person på Bygglovenheten som bedömer till exempel vilka handlingar som behövs i ditt ärende och om det är troligt att din ansökan eller anmälan kan beviljas. Inga ärenden hanteras alltså helt och hållet automatiskt.

Vid avvisning av en ansökan tar vi ut en avgift på 3 297 kronor för ärenden som inkommer under 2023.

Det motsvarar 3 timmar handläggningstid och innefattar registrering och granskning av om du har lämnat in allt nödvändigt underlag samt en inledande bedömning om ifall din ansökan eller anmälan kan beviljas.

Vid avvisning av en anmälan tar vi ut en avgift på 1 598 kronor för ärenden som inkommer under 2023.

Det motsvarar 1,5 timmar handläggningstid och innefattar registrering och granskning av om du har lämnat in allt nödvändigt underlag samt en inledande bedömning om ifall din ansökan eller anmälan kan beviljas.

Reduktion av avgiften

För ärenden om bygglov och så kallad anmälningsärenden som har inkommit från 1 januari 2019 får du en reduktion på avgiften om tiden för handläggning av bygglov respektive anmälan överskrids. Reduktion sker med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids. 

Betala avgift

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in. Av beslutet i ditt ärende framgår vad du behöver betala. Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. 

Betalning av avgiften ska ske inom den tid som anges i fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Upplysning om överklagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom laglighetsprövning, enligt 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ PBL samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Ett överklagande ska lämnas till nämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Nämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas, överlämnas det till länsstyrelsen, som har rätt att pröva överklagandet, som första instans.

Återbetalning och avräkning

Efter din begäran kan avräkning ske av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov som nämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) tas inte ut på avgifter i samband med myndighetsutövning. 

Du kan få bidrag vid särskilda behov

Har du eller din familj behov av handikappanpassning av din bostad?

Läs mer om bostadsanpassning.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

 • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
 • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter