Stavsjö 2:66 och 2:67

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya lagerlokaler på fastigheterna samt en ny in/utfart från Stavsjövägen genom att omvandla markanvändningen från mark för bostäder till mark för verksamheter.

Om planarbetet:

Stafsjö Valves AB ansökte den 15 augusti 2022 om planbesked för att pröva möjligheten att ändra markanvändning från mark för bostäder till mark för verksamheter och möjliggöra uppförandet av nya lagerlokaler samt ny infartsväg till området som en utveckling av befintlig verksamhet. Marken är detaljplanelagd sedan tidigare för bostadsändamål. För att möjliggöra byggnation av lagerlokaler behöver en ny detaljplan upprättas.

Ansökan överensstämmer i stort med kommunens översiktsplan Nyköping 2040 som ser positivt på att de utpekade kommunala bebyggelsenoderna utvecklas. För Stavsjö anges att särskild hänsyn ska tas till den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i anslutning till bruket. De aktuella fastigheterna ingår i ett i översiktsplanen utpekat större natur- och friluftsområde, men fastigheterna omfattas av gällande detaljplan för bostäder (men har ej byggts). Stavsjöskogen, Stavsjö IP med natur- och friluftslivsområde beskrivs som ett område med stora värden för biologisk mångfald, landskapsbild samt friluftsliv där huvudsakliga markanvändningen ska fortsätta vara natur. Hänsyn behöver tas till förekommande natur- och friluftsvärden, värdena behöver därför inventeras och dokumenteras under kommande planprocess samt tillgängligheten till omgivande natur- och friluftsområde behöver säkerställas.

Under planprocessen bedöms det som lämpligt att detaljplanen prövar en markanvändning för som är något bredare och mer generell än att enbart möjliggöra för lager, för att öka flexibiliteteten och användningsmöjligheterna.

Diarienr. SHB22/234

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 8 november 2022 beslut om att planarbete får inledas. Planarbetet är vilande på exploatörens begäran.

Kontakta oss

Handläggare:

Lina Lindström
Tfn kundservice 0155-248080
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-01-11
Sidansvarig: Lina Lindström