Slottsvakten 3 mfl

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig verksamhet inom restaurang och bryggeri på fastigheten samt pröva möjligheten till boende i form av vandrarhem/hotell med tillhörande konferenser genom att omvandla markanvändningen från område för allmänt ändamål till område för centrumfunktioner.

Om planarbetet:

Kommunfastigheter ansökte 4 maj 2022 om planbesked för att omvandla markanvändning på fastigheten Slottsvakten 3 från allmänt ändamål (dåtidens användning för vård, skola och den typ av verksamhet som förr enbart hade stat, kommun eller landsting som huvudman) till att tillåta befintlig verksamhet inom restaurang och brygger samt pröva möjligheten till boende i form av vandrarhem/hotell med tillhörande konferenser.

Ansökan överensstämmer med kommunens översiktsplan Nyköping 2040 som anger att bebyggelsen i tätorten ska utvecklas genom bland annat omvandling, att avtryck från tidigare epoker ska vara en tydlig del av stadens karaktär samt att mötesplatser och centrumfunktioner ska finnas bland annat längs axeln Nyköpings resecentrum – Hamnen.

Under planprocessen bedöms det som lämpligt att detaljplanen prövar en markanvändning för centrumfunktioner som är något bredare och mer generell än att enbart möjliggöra dagens verksamhet, för att öka flexibiliteteten och användningsmöjligheterna.

Det bedöms även lämpligt att planarbetet även innefattar den del av den allmänna platsen mellan aktuell fastighet och ån. Idag är marken planlagd för parkering där markanvändningen torg istället skulle skapa förutsättningar för ett mer flexibelt och aktivt användande av ytan.

Diarienr. SHB22/135

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 6 september 2022 beslut om att planarbete får inledas.

Kontakta oss

Handläggare:

Lina Lindström
Tfn kundservice 0155-248080
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-26
Sidansvarig: Lina Lindström