Jagbacken etapp 1

Kommunstyrelsen tog beslut om att godkänna planprogram för Jagbacken i Bergshammar 2022-08-29. Nu är detaljplanen för etapp ett redo för samråd, som föreslår ny bostadsbebyggelse och utveckling av bygdegården. Exploatör är DNHT förvaltning.

Om planarbetet:

Aktuellt planområde ligger i östra Bergshammar och utgör detaljplan etapp ett enligt planprogrammet för Jagbacken. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse samt skapa förutsättningar för utveckling av bygdegård med tillhörande verksamheter och allmänna platser i form av gator, parkmark och naturmark.

Syftet är vidare att säkerställa ett hänsynsfullt förhållningssätt till områdets naturliga kvaliteter. Detta uppnås genom att befintlig topografi, särskilt värdefulla träd och landskapsbild bevaras och att rekreationsmöjligheter även fortsatt möjliggörs. Att utreda och säkerställa genomförbara lösningar för områdets dagvattenhantering och annan nödvändig infrastruktur inom allmän plats, såsom exempelvis gator och ledningar, med enskilt huvudmannaskap är också en del av syftet med denna detaljplan.

Genom att varsamt reglera utformning av planerad bebyggelse är ambitionen att uppnå en exploatering med tydlig struktur och enhetlig känsla.

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2021-12-14.

Kommunens bedömning är att planförslaget inte leder till betydande miljöpåverkan. Under planprocessen har det ändå funnits skäl att belysa bland annat inventering av naturvärden, hänsyn till landskapsbild och dagvattenhantering. Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning, och menar att betydande miljöpåverkan, orsakat av planens genomförande, inte går att utesluta. Med anledning av planens påverkan på dagvattenrecipienten Kilaån-Vretaån, som utgör Natura 2000-område, kan planförslaget innebära en betydande miljöpåverkan.

Förutsättningar och konsekvenser av dagvattenhanteringen har studerats närmare i en utredning. En dagvattenanläggning föreslås i detaljplanen för att fördröja och rena dagvattnet från området, innan det flödar vidare genom befintligt dikessystem till Kilaån. En kompensationsåtgärd föreslås också då en del av dagvattnet från det västra verksamhetsområdet också renas i anläggningen. Föroreningsbelastningen förväntas därmed, undantaget belastning av kväve, att inte överstiga den för befintlig situation, vilket leder till att möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna (MKN) till följd av planförslaget inte förväntas försämras. Mot bakgrund av ovanstående bedöms Natura 2000-området Kilaån-Vretaån inte påverkas negativt av planförslaget.

Diarienr. SHB22/250

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2023-05-16 att detaljplanen får skickas ut på samråd. Detaljplanen var utställd på samråd under tiden 2023-05-26 till och med 2023-06-16.Kontakta oss

Handläggare:

Erik Arnaryd Dungert
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2023-10-26
Sidansvarig: Erik Arnaryd Dungert