Hållet 1:8 -Fåfängan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kultur- och caféverksamhet genom att omvandla nuvarande markanvändning som utgörs av område för skoländamål.

Om planarbetet:

Planen skapar förutsättningar för café- och kulturverksamheter (C1, R1) i enlighet med den verksamhet som bedrivs på platsen idag. Placeringen i, och vid entrén till det allmänt tillängliga naturreservatet motiverar en publik markanvändning med målsättning om att området inte ska upplevas privatiserat. 

Det finns två äldre torp, norra och södra stugan, vars kulturhistoriska värden skyddas genom skyddsbestämmelse, q - Byggnad ska bevaras. Framtagen vård- och underhållsplan för torpen identifierar ett behov av varsam och medveten renovering och underhållsarbete som med fördel utförs med hjälp av sakkunnig. För att säkra upp att så kommer göras anger planen att bygglov krävs även för underhåll. Vad som utgör värdebevarande element ska analyseras vidare under den fortsatta planprocessen med syfte att specificera torpens värden.

Planen anger förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheten genom ny byggrätt där man skulle kunna tänka sig en utveckling av nuvarande kioskverksamhet inklusive diskmöjlighet och utrymme för WC. Vidare skapas möjlighet till att uppföra ytterligare komplementbyggnader i avgränsad del inom planområdet där befintliga komplement redan är orienterade, kring trädgårdens gräns mot öster, ut mot Nyköpingsån. Trädgården blir naturligt avgränsad och det öppna samspelet mellan de två torpen bevaras.

Idag angörs området via allmän gång- och cykelbana. Förutsättningar finns att anlägga en väg för verksamhetens behov i förlängningen av Visornas väg vilket ökar trafiksäkerheten för gående och cyklister.

En verksamhet ger upphov till mat- och restavfall men det finns begränsade möjligheter för renhållningsfordon att angöra verksamheten inom området. Under planarbetet har förslag på placering av avfallskärl studerats i närheten av verksamheten.

Idag finns indraget vatten men avlopp saknas. Området ska anslutas till avlopp och det finns förutsättningar att ansluta till kommunalt avlopp.

Området ligger i naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro. Detaljplanen är inte förenlig med dess beslutade föreskrifter. Planen innebär behov av dispenser från föreskrifterna alternativt att föreskrifterna revideras. Huruvida en revidering av föreskrifterna krävs utredas vidare under den fortsatta processen.

Bakgrund
Kommunfastigheter ansökte 2 november 2022 om planbesked med syfte att tillåta befintlig verksamhet inom kultur- och café.

Området ligger inom naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro och angränsar till Mikaeliskolan samt till Nyköpings Lasarett.

Platsen omfattas av detaljplan P93-16 som anger markanvändning skola, personalbostad för skola och parkmark. Tänkt personalbostad för skola har inte uppförts. Idag sköts trädgården, torpen och evenemangen inom området ideellt av kulturföreningen Fåfängan och det finns tillfälligt bygglov för verksamheten fram till mars 2027. För att kunna bevilja bygglov för önskad användning behöver en ny detaljplan upprättas.

Ansökan överensstämmer med kommunens översiktsplan Nyköping 2040. Översiktsplanen anger att utveckling får förekomma som gynnar friluftsliv och rekreation och som inte innebär konflikt med prioriterade naturvärden. Pågående markanvändning ska inte försvåras. Tillgänglighet till och trygghet i natur- och friluftsområdet ska säkerställas vid planläggning samt hänsyn ska tas till natur- och friluftsvärden både inom området och mellan omgivande områden.

Diarienr. SHB22/321

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 december 2023 att upprättat förslag till ny detaljplan för området får ställas ut för samråd.

Samråd har pågått under perioden 2023-12-15 till och med 2024-01-26.

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö

Tfn kundservice 0155-24 80 80

stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2024-02-07
Sidansvarig: Sara Rangensjö