Hälso- och sjukvård

Kommunen och Region Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården. Våra distriktssköterskor gör hembesök hos dig som är inskriven i hemsjukvården för att hjälpa till med mediciner, sårvård eller provtagning.

Kommunen ansvarar för större delen av hemsjukvården och för sjukvården på äldreboenden och gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem. Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd kan du få hemsjukvård.

Du kan även få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvårdsinsatser i hemmet under en längre tid. Det är alltid en personal från hälso- och sjukvården som gör bedömningen. Är du inte inskriven i hemsjukvården måste du alltid kontakta din vårdcentral.

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och där arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter.

Om du är på tillfälligt besök i Nyköping kan du få hemsjukvård under din vistelse.

Samordning 

Beslut om hemsjukvård ska föregås av en samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med dig. Då överlämnas den information som behövs för att du ska få en bra omvårdnad hemma. Därefter bedöms vilka insatser som behövs utifrån ditt omvårdnadsbehov.

Vid en SIP deltar biståndshandläggare från kommunen och berörd personal från sjukhuset samt vid behov även personal från hälso- och sjukvården inom kommunen.

Nyckelfritt lås 
Nyköpings kommun har ett system med nyckelfritt lås  för personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm. Det har vi för att förbättra kvaliteten för hanteringen av nycklar och för att öka din säkerhet.

Läkarvård

Kommunen har inga egna läkare. Det är Region Sörmland som ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården och för sjuksköterske- och läkarinsatser avseende specialistsjukvård i hemmet, så kallad SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet).

Om du behöver kontakt med läkare vänd dig i första hand till din vårdcentral. Läs mer på Region Sörmlands webbplats om vårdcentraler i Nyköping.

På kommunens äldreboenden finns patientansvarig läkare (PAL) som är utsedd av sjukhuset.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och för personer med funktionsnedsättning följer gällande lagar och regler finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Uppdraget är bland annat att ta fram lokalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria.

Hälso- och sjukvård på äldre- och demensboenden

Om du på bor på ett äldre- eller demensboende  i Nyköpings kommun har du tillgång till sjuksköterska på boendet. Det innebär att du på boendet kan göra provtagning, få läkemedelsgenomgång och bedömningar av ditt hälsotillstånd. Du kan även få dina läkemedel direkt till boendet.

Patientansvarig läkare, som är anställd vid Region Sörmland och kommer till boendet regelbundet, samverkar med kommunens sjuksköterskor för att du ska få den sjukvård som är möjlig att få i ditt hem.

Det finns även tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast vid behov av hjälpmedel eller rehabilitering. 

Demens

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar och skador som kan drabba hjärnans funktioner. Demens tillhör inte det normala åldrandet, men är vanligare i hög ålder. 

Läs mer om stöd vid demenssjukdom.

Om du inte är nöjd med vården - framför dina synpunkter

Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller bemötande (privat, landsting eller kommun) som du eller dina närstående får inom vården har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter.

I första hand bör du prata med personalen och/eller ansvarig chef. Om det inte känns bra kan du vända dig till Patientnämnden

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen (1996:799).

Mer information

Sjukvårdsrådgivning 1177.se

Vårdcentraler i Nyköping

Nyköpings lasarett

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Hemsjukvården
0155-45 74 80

Resursteamet Demens
resursteametdemens@nykoping.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

MAS Karolina Nilsson (hemsjukvård och hemtjänst)
0155-45 73 30

mas-mar@nykoping.se

MAS Josefine Boberg (särskilt boende och funktionsstödsomsorg)
0155-45 77 27

mas-mar@nykoping.se

MAR Karolin Jansson
0155-24 78 11

mas-mar@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter