Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa din bostad, så att du ska kunna bo kvar hemma.

Bostadsanpassningsbidraget är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärden som du söker för. Du behöver därför ett intyg från arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare som styrker kopplingen mellan din funktionsnedsättning och de åtgärder du söker bostadsanpassningsbidrag för.

Om ditt behov kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller regionen, enligt hälso- och sjukvårdslagen, kan du inte få bostadsanpassningsbidrag. 

Vad kan bidraget användas till?

Bidraget används för anpassning av fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner menas sådant som normalt inte tas med vid flytt.

Åtgärderna ska inte höra till det normala underhållet av bostaden och behovet av åtgärder ska inte ha uppstått på grund av byggnadstekniska brister.

Anpassningsåtgärder kan behövas för att du ska kunna

  • komma in i och ut ur din bostad.
  • förflytta dig i din bostad.
  • klara din hygien.
  • laga mat.

Det kan till exempel handla om att ta bort trösklar, stödhandtag, ramp vid entré eller spisvakt.

Medgivande från fastighetsägare

Innan bostadsanpassningsbidraget kan beviljas måste du själv skaffa ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren att sökta anpassningsåtgärder får utföras.

Bor du i hyreshus behöver du medgivande från fastighetsägarens om att få utföra åtgärden.

Bor du i bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen ge medgivande för åtgärder som du sökt för på fasaden, i trapphuset och omgivningar utanför huset, inte inne i din köpta bostad.

När du köper eller byter bostad

Om du söker bidrag i samband med byte av bostad gäller särskilda regler.
Du förväntas välja en bostad som är lämplig med hänsyn till dina funktionsnedsättningar.

Bygger du nytt boende ska grundkravet för tillgänglighet vara uppfyllt. Läs mer om byggreglerna på Boverkets webbplats.  

Så ansöker du

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

På ansökningsblanketten finns plats för fastighetsägarens medgivande. Du behöver också bifoga intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Handläggaren kan hjälpa dig med ansökan.

När ansökan är komplett gör handläggaren en utredning och fattar beslut, enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag, paragraf 2018:222.
Du får ett skriftligt beslut med bifall, delvis bifall eller avslag.

I vissa fall kan du nekas bidrag på grund av skicket på din bostad, det kan handla om byggnadsteknisk brist eller eftersatt underhåll i din bostad.

Överklaga beslut

Om din ansökan inte beviljas får du i det skriftliga beslutet en motivering till avslaget. Det står också hur du kan överklaga beslutet. Om du vill kan en handläggare hjälpa dig att överklaga.

Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till kommunen inom tre veckor räknat från den dag då du tog del av beslutet. Kommunen gör sedan en överprövning av beslutet. Om avslaget står fast skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten som prövar ärendet.

När du fått bostadsanpassningsbidrag

När du fått beslut om bostadsanpassningsbidrag beställer du själv arbetet av hantverkare. Bidraget kan inte kombineras med ROT-avdrag. Det ska vara en behörig hantverkaren som har F-skattsedel. Om du inte känner till någon hantverkare kan handläggare hjälpa dig. 

Hantverkaren skickar fakturan till dig. Du skickar en kopia på fakturan till handläggaren. Du fyller också i dina kontouppgifter på en blankett och skickar till handläggaren.

Adress:
Nyköpings kommun
Myndighetsfunktionen
Social omsorg
611 83 Nyköping

Handläggaren gör utbetalning till ditt bankkonto. Vid större bostadsanpassningar gör handläggaren hembesök för uppföljning.

Service och reparationer

Efter att din anpassning är gjord är det du som äger den. Det innebär att du själv får stå för eventuella reparationer och underhåll om det behövs.

Du kan få bidrag till reparationer för tekniskt avancerad utrustning, som till exempel hissar, höj- och sänkbar inredning, toalett/dusch och torkanordning på toalettstol samt dörrautomatik.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själva stå för eventuella kostnader vid återställning av anpassningar. Om det handlar om en reklamation av anpassningen tar du kontakt med entreprenören som utfört arbetet.

Återställa bostad

Fastighetsägare till flerbostadshus kan ansöka om återställningsbidrag.
Bostadsrättsförening kan ansöka om återställning i anslutning till lägenhet om det inte är nackdel för andra boenden.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får själv stå för eventuella kostnader vid återställning av anpassningar i bostaden.

Ansök om återställningsbidrag

Mer information

Läs gärna mer om bostadsanpassningsbidraget på bostadscenter.se. 

Vid frågor eller vid behov av hjälp kontakta din handläggare.

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

Myndighetsfunktionen

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
0155-24 83 31
0155-45 70 22
bostadsanpassning@nykoping.se

Adress:
Nyköpings kommun
Myndighetsfunktionen
Social omsorg
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny