För förmyndare

Vanligtvis är det en eller båda föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sitt barn tills de har fyllt 18 år. Men i vissa fall finns det utsedda förmyndare. 

Om bara en förälder har vårdnaden är den ensam förmyndare. Men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare, en så kallad särskilt förordnad förmyndare.

För barn som saknar föräldrar utser tingsrätten en person till särskild förmyndare.

 • En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett.
 • En förmyndares uppdrag är att förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares verksamhet.

Huvudregeln är att föräldrar som är förmyndare bestämmer fritt över barnets tillgångar. Det kallas för fri förvaltning.

När överförmyndarnämnden har tillsyn över barnets tillgångar kallas det för kontrollerad förvaltning. Det inträffar när:

 • barnet förordnas en särskild vårdnadshavare 
 • barnet förordnas en förmyndare eller medförmyndare 
 • barn genom arv, gåva, värdestegring eller på annat sätt får tillgångar som överstiger ett belopp motsvarande åtta gånger det gällande basbeloppet och som ska stå under förmyndarens förvaltning
 • barn får tillgångar som ska stå under särskild överförmyndarkontroll, till exempel genom arv, testamente, gåva (där givaren skriftligen anmält till överförmyndaren att kontroll ska finnas).
 • barn genom förmånstagar-förordnande vid försäkring eller utbetalning av pensionssparande medel med anledning av dödsfall.
 • barn får utbetalning av försäkringsmedel, skadestånd och ersättning från Brottsoffermyndigheten överstigande ett basbelopp.
 • Om barnet har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp så är förmyndaren eller förmyndarna skyldiga att redovisa ekonomin till överförmyndarnämnden.

När ett barn får pengar

När ett omyndigt barn har fått pengar som ska stå under särskild överförmyndarkontroll ska den som gör utbetalningen sätta in pengarna hos bank eller kreditmarknadsföretag. Det är en skyldighet enligt föräldrabalken. Det ska framgå att pengarna inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. Bankkontot får då så kallad överförmyndarspärr.

Om barnet har fått försäkringspengar som finns på ett överförmyndarspärrat konto, behöver du göra en ansökan om uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar. 

Ansök om uttag från spärrat konto - så gör du:

 1. Använd e-tjänsten "Ansökan om uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar", om någon av de sökande saknar bank-id kontakta överförmyndarkontoret.
 2. Om det finns två vårdnadshavare, förmyndare eller medförmyndare ska båda signera ansökan. Om barnet är över 16 år ska han eller hon också signera.
 3. Skicka in blanketten till:
  Överförmyndarkontoret
  Nyköpings kommun
  611 83 Nyköping

Vi fattar beslut om ansökan inom en vecka. Du får beslutet via post. Beslutet tar du med dig till banken när du gör uttaget.

Redovisa ekonomi

Om barnet får försäkringspengar, arv, gåva eller skadestånd som totalt sett överstiger 8 prisbasbelopp, så är förmyndaren eller förmyndarna skyldig att redovisa ekonomin till överförmyndarnämnden

Det innebär att förmyndaren eller förmyndarna ska lämna in en förteckning från det datum som barnet har över åtta prisbasbelopp. Förteckningen kan lämnas in digitalt genom vårt redovisningsprogram E-Wärna Go. Instruktioner och länk till e-tjänsten hittar du här.

I förteckningen skriver du upp barnets tillgångar och eventuella skulder från det datum som barnet har över åtta prisbasbelopp. Du måste bifoga underlag tillsammans med förteckningen som visar samtliga tillgångar och skulder för barnets räkning. Underlaget kan du scanna in eller fotografera underlaget och bifoga den filen tillsammans med förteckningen. Det underlaget som ska vara med är:

 • kapital- och räntebesked från banken som ska gälla från samma dag som det datum som barnet har över åtta prisbasbelopp.
 • underlag på eventuella skulder från fordringsägare som ska gälla från samma dag som det datum som barnet har över åtta prisbasbelopp.

Du kan också välja att lämna in förteckningen på blankett, blanketten hittar du här eller så kontaktar du överförmyndarkontoret.

Du ska lämna in förteckningen så snart som möjligt men senast inom 2 månader efter att du blev förordnad.

Förmyndare ska också lämna in en årsräkning senast den 1 mars varje år.

Redovisa digitalt med e-tjänst

E-tjänsten e-Wärna Go (länk) är en webbaserad tjänst där du loggar in med ditt bank-id. Där kan du göra löpande bokföring i kassaboken över de transaktioner som har skett under perioden.

Du ska även bifoga underlag och föra dagbok och resejournal över vad du gjort i uppdraget. När det är dags att lämna in redovisning och årsräkning sammanställer e-tjänsten uppgifter du fört in där.

Redovisa på blankett

Blankett för att redovisa årsräkning

I instruktionen för årsräkning kan du läsa om vad du ska tänka på och vilka underlag du ska skickas med, tillsammans med årsräkningen.

Omyndiga som vill driva rörelse

Omyndiga barn som är under 16 år får inte själva driva rörelse.

För omyndiga barn som har fyllt 16 år får dock förmyndaren eller förmyndarna, med överförmyndarnämndens samtycke, låta barnet driva rörelse, som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Men förmyndaren eller förmyndarna måste ansöka och få överförmyndarnämndens samtycke

Ansök om samtycke - så gör du 

 1. Skriv ut blanketten "Ansökan om tillstånd för omyndig att bedriva näringsverksamhet"
 2. Om det finns två vårdnadshavare, förmyndare eller medförmyndare ska båda signera ansökan. Då barnet är över 16 år ska han eller hon också signera.
 3. Skicka in blanketten till:
  Överförmyndarkontoret
  Nyköpings kommun
  611 83 Nyköping

Det finns mer information att läsa i "om omyndiga som vill bedriva rörelse". Svenska bankföreningen har också ett bra faktablad där du kan läsa om förutsättningarna för att en omyndig ska få bedriva näringsverksamhet.

När barn är dödsbodelägare - har rätt till arv

Om barnet blir dödsbodelägare, det vill säga att en person som barnet har rätt att ärva av avlider, kontakta överförmyndaren. Vi hjälper dig med hur du som är förmyndare ska gå till väga.

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

overformyndaren@nykoping.se

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Telefon växel 0155-24 80 00
Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12
Telefon: 0155-24 87 00

Fax: 0155-26 78 08

Besök

Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny