Ansök om hjälp och stöd

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om hjälp och stöd, en insats, och vänder sig då till kommunens handläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om. 

Du kan ansöka muntligt genom att prata med en handläggare eller skriftligt. Handläggaren gör en utredning för att se om du kan få det du ansöker om.

Om du är äldre än 65 år vänder du dig till handläggare inom äldreomsorgen

Beslutet grundas på lagarna, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), och vilket behov du har. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten.

Vid ansökan ska du skicka med ett medicinskt underlag om din funktionsnedsättning.   

Ansökan om stödinsatser enligt LSS

Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Bra att tänka på innan du ansöker

Du behöver ha ett underlag som visar dina svårigheter i vardagen. Tänk igenom vad du klarar på egen hand och vad andra behöver stötta dig med. Ta gärna hjälp av någon som känner dig väl.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Linköping, men det är till oss på kommunen som du ska lämna eller skicka in ditt överklagande.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar med att ge stöd, service och omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. Vi får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp.

Kontakta oss

Social omsorg
0155-24 80 00
myndighet.funk@nykoping.se

 

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
Barn född dag 1-15:
0155-45 70 35
Barn född dag 16-31:
0155-24 87 17

Adress till handläggarna LSS / Barn och ungdomsenheten
Östra Rundgatan 11,
611 83 Nyköping

Handläggare vuxna / Myndighetsfunktionen
Telefontid måndag - fredag
kl 9-11
0155-24 80 16.
E-post: 
myndighet.funk@nykoping.se 

Besök hos Myndighetsfunktionen bokas efter överenskommelse med handläggare

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
0155-24 83 31

Adress till handläggarna
Nyköpings kommun
Myndighetskontoret
611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter