Ansök om hjälp och stöd

För att ansöka om hjälp och stöd för till exempel hemtjänst eller en plats på äldreboende, vänder du dig till en handläggare och fyller sedan i en ansökan.  

Tillsammans med handläggaren går ni igenom dina behov och önskemål. Därefter prövas din ansökan och en utredning görs. Utredningen ligger till grund för beslut om vilket stöd du är berättigad till. 

Ansök om hemtjänst

Välj hemtjänstutförare

Ansök om insatser enligt socialtjänstlagen

Ansök om äldre- och demensboende (särskilt boende)

Ansök om mat levererad till dörren

Besked om beslut

Beslut om bistånd, det vill säga vilket stöd som du är berättigad till, fattas utifrån socialtjänstlagen (SoL). Antingen beviljas eller avslås det du sökt hjälp om.

Stöd beviljas betyder att handläggaren har beviljat stöd och redovisar vilka insatser och i vilken omfattning.

Avslag innebär att den hjälp du sökt inte beviljats. Du kan få avslag på viss del av det du ansökt om eller på hela ansökan. Oavsett beslut skickas det till dig per post.

Om du ansökt om hemtjänst eller trygghetslarm får du besked om beslut inom två-tre veckor. Har du ansökt om äldreboende får du besked om beslut efter cirka en månad.

Om du beviljas särskilt boende får du inom tre månader ett erbjudande om rum/lägenhet på något av de särskilda boende inom kommunen som kan tillgodose dina behov av omvårdnad.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Linköping, men det är till oss på kommunen som du ska lämna eller skicka in ditt överklagande.

Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skicka också med beslutsmeddelandet och annat som du anser har betydelse för ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och telefon.

Överklagande ska lämnas in eller skickas till:
Nyköpings kommun
Social omsorg
Östra Rundgatan 11
611 83 Nyköping

För att överklagande ska kunna prövas måste det ha kommit in till Social omsorg senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte Vård- och omsorgsnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Behöver du mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som handlagt ditt ärende.

Tystnadsplikt

Alla medarbetare inom äldreomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp. Det är gratis med tolkhjälp.

Mer information

webbsidan frågor och svar om äldreomsorgen har vi samlat några vanliga frågor om äldreomsorg. 

Kontakta oss

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter